PRAVIDLÁ A PODMIENKY POUŽITIA MY BMW.

Zákaznícky portál myBMW, dostupný na https://www.bmw.sk/sk/index.html (ďalej len ako „myBMW“) je služba spoločnosti BMW Slovenská republika s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 112 736, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122411/B] („BMW“).

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvný vzťah týkajúci sa používania myBMW a všetkých služieb BMW v tejto súvislosti, ako aj na zodpovednosti užívateľa (ďalej len ako "užívateľ").

 

Obchodné podmienky je možné kedykoľvek prehliadať na https://www.bmw.sk/sk_SK/footer/footer-section/mybmw_terms_and_conditions.html.

 

Zmeny týchto obchodných podmienok budú zverejnené najneskôr 6 týždňov pred ich účinnosťou a užívateľ bude o nich osobne primerane informovaný, pokiaľ sa BMW podarí s ním nadviazať kontakt. V prípade, že užívateľ sa s BMW dohodol na kontaktovaní elektronicky, zmeny týchto obchodných podmienok môžu byť zaslané elektronicky. Zmenené obchodné podmienky budú súčasťou zmluvy v prípade, že užívateľ v určenom čase pred ich účinnosťou nevyjadril s nimi svoj nesúhlas. V prípade takého nesúhlasu má spoločnosť BMW právo ukončiť platnosť zmluvy.

 

1. Všeobecné informácie

 

Pri registrácii na myBMW budú pre užívateľa k dispozícii tieto funkcie:

 

1.1. Hlavné funkcie

 

1.1.1. Palubná doska myBMW

 

Užívateľ uvidí ním poskytnuté osobné údaje (napríklad na uvítacej obrazovke po prihlásení a v sekcii "koníčky/záujmy").

 

1.1.2. Zobrazenie údajov o konkrétnom vozidle

 

Užívateľ uvidí údaje o konkrétnom vozidle (napr. obrázky vozidla, počet dverí, druh prevodovky, údaje o motore, pohonnom systéme, názov modelu, kompatibilita s Connected Drive alebo katalóg náhradných dielov) po zadaní identifikačného čísla vozidla ("VIN") do príslušných polí.

 

1.1.3. Prioritný predajca

 

V prípade, že užívateľ si pri návšteve webstránky zvolil predajcu, ktorého služby budú primárne použité počas následných úkonov, tento prioritný predajca bude uložený a použitý pri spracúvaní vyžiadaných následných úkonov. Existujúcich prioritných predajcov môže užívateľ kedykoľvek vymazávať, meniť alebo pridávať v portáli myBMW.

 

1.1.4. Online návod na obsluhu

 

Ak bol do myBMW úspešne zadaný platný VIN kód a bola vytvorená samostatná stránka vozidla, užívateľ môže online prezerať návod na obsluhu príslušného vozidla. Užívateľ kliknutím na tlačidlo Kliknúť na stránke Údaje o vozidle (Vehicle Details) bude presmerovaný na servisnú stránku, ktorú spravuje BMW (ďalej len "BA Online"). Kliknutím na tlačidlo Kliknúť bude uložený VIN kód automaticky poslaný do systému "BA Online" a užívateľovi sa zobrazí príslušný návod na obsluhu.

 

1.1.5. Garáž

 

Užívateľ si môže na webovej stránke https://configure.bmw.sk/sk_SK/configure
nakonfigurovať vozidlo podľa svojej voľby. Funkcia "garáž" umožňuje užívateľovi prístup ku konfigurácii uloženej v konfigurátorovi vozidla, pokračovanie v uloženej konfigurácii alebo začať ďalšie následné činnosti, napríklad si ponuku alebo požiadať o skúšobnú jazdu.

 

1.1.6. Online formuláre predvyplnené existujúcimi údajmi o užívateľovi

 

Užívateľ môže na webovej stránke zadať rôzne žiadosti, napríklad poslať žiadosť o skúšobnú jazdu. Po prihlásení na portál myBMW budú existujúce osobné údaje z týchto formulárov prenesené a užívateľovi stačí vyplniť len chýbajúce údaje.

 

1.1.7. myCarIsBorn

Po objednávke vozidla od predajcu bude vydané číslo objednávky, vďaka ktorému môže užívateľ portálu myBMW sledovať proces výroby svojho vozidla pomocou funkcie "myCarIsBorn".

 

1.2. Login BMW skupiny

 

Registráciou na myBMW dostáva užívateľ aj login BMW skupiny (online užívateľský účet, ktorý spravuje BMW), vďaka ktorému sa môže prihlásiť na odber všetkých súvisiacich aplikácií bez potreby samostatnej registrácie. Ide najmä o webové stránky a aplikácie skpuiny spoločností BMW a jej značiek. Užívateľovi teda stačí zapamätať si len jedno heslo, ktorým získa rozsiahle možnosti využitia svojich údajov. Keď je užívateľovi umožnené prihlásenie sa pomocou ním zadaných prístupových údajov, užívateľ berie na vedomie, že ide o službu, ktorá je súčasťou loginu BMW skupiny.

 

1.2.1. Po registrácii na myBMW môžu byť vďaka automatizovaným dopytom preberané príslušné ponuky ako ponuky pre oprávneného užívateľa. Užívateľ je potom nasmerovaný priamo na relevantný obsah bez potreby ďalšej autentifikácie. Na tento účel posiela aplikácia dáta užívateľa, ktoré boli zadané do registračného formulára, na prihlasovací server v BMW. Server na základe týchto údajov skontroluje autorizáciu príslušnej aplikácie. Takto autorizovaná aplikácia získava prístup k údajom uschovávaným užívateľom a príslušná aplikácia môže teda privítať užívateľa menom a zobraziť personalizované nastavenia užívateľa, pokiaľ ich už užívateľ vložil a pokiaľ ich táto aplikácia podporuje.

 

1.2.2. Aplikácie získavajú prístup k dátam užívateľa zadaným do samotného loginu BMW skupiny, aby ich mohli použiť na služby. Ak užívateľ používa login BMW skupiny, nemusí opätovne zadávať poštovú adresu, ak chce po prihlásení požiadať o skúšobnú jazdu alebo rezervovať si službu ako napríklad ConnectedDrive, ktorá bude uhradená faktúrou.

 

1.2.3. Na poskytnutie tejto služby užívateľovi s loginom BMW skupiny budú dáta prenesené tej spoločnosti zo skupiny BMW, ktorá je poskytovateľom aplikácií používaných užívateľom.

 

1.3. Správa najdôležitejších dát a súhlas:

 

1.3.1. myBMW ďalej umožňuje užívateľovi centrálne spravovať účet. Užívateľ môže kedykoľvek meniť a/alebo upravovať základné údaje, napríklad e-mailovú adresu, meno užívateľa, heslo, či poštovú adresu.

 

1.3.2. Užívateľ môže okrem toho prezerať akékoľvek potvrdenia o súhlase, ktorý udelil na ďalšie používanie svojich osobných údajov na marketingové účely, prieskum trhu či na zasielanie personalizovaných ponúk. myBMW poskytuje informácie o súhlase udelenom užívateľom spoločnostiam zo skupiny BMW v danej krajine so spracúvaním jeho osobných údajov.

 

1.4. Funkcie, ktoré poskytuje portál myBMW, môžu využívať len osoby staršie ako 18 rokov.

 


2. Registračné údaje / vznik zmluvy s užívateľom

 

2.1. Užívateľ je povinný pravdivo zadať základné údaje (e-mailovú adresu, prípadne užívateľské meno a/alebo kontaktné údaje), ktoré boli od neho vyžiadané počas registrácie a najmä nesmie používať údaje žiadnej tretej osoby. Užívateľ je ďalej povinný zvoliť si bezpečné heslo, ktoré vyhovuje požiadavkám uvedeným počas registrácie.

 

2.2. Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade, že sa zmenia jeho osobné skutočnosti, bezodkladne vykoná príslušnú zmenu svojich základných údajov.

 

2.3. Existujúci profil:

 

Ak je v aplikácii prepojenej na login BMW skupiny dostupný existujúci profil, užívateľ sa môže registrovať aj pomocou existujúceho prístupu do myBMW. Takouto registráciou užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami používania služby. Podmienky používania portálu myBMW mu budú následne zaslané e-mailom.

 

2.4. Registrácia:

 

Odoslaním vyplneného registračného formuláru predkladá užívateľ spoločnosti BMW ponuku na uzatvorenie zmluvy na používanie portálu myBMW. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom potvrdenia tejto ponuky zo strany BMW e-mailom. BMW si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivú registráciu, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

3. Osobitné podmienky a povinnosti zákazníka

 

3.1. Užívateľ nesme zneužívať myBMW a jeho obsah, najmä je oprávnený odšifrovávať zašifrovaný obsah len pomocou na to poskytnutého softvéru a nijako doň nezasahovať ani ho meniť. Užívateľ nesmie odstraňovať oznámenia o autorských právach a ochranných známkach.

 

3.2. Užívateľ je povinný chrániť obsah pred akýmkoľvek jeho použitím neoprávnenými osobami a voči inému zneužitiu, nevykonávať žiadne zmeny a/alebo doplnenia a/alebo podobné úkony, ktoré zabezpečujú riadne prevádzkovanie myBMW, ani neohrozovať deti či neplnoleté osoby ukazovaním alebo iným sprístupňovaním obsahu, ktorý sa poskytuje pre danú vekovú skupinu; používať vyhľadaný obsah len v oblasti použitia, ktorú zabezpečuje BMW, pričom užívateľ osobitne nesmie meniť technické opatrenia, ktoré používa BMW na obmedzenie užívania na vyhradenú geografickú oblasť, tieto opatrenia obchádzať či ich ignorovať.

 

3.3. Užívateľ je zodpovedný voči BMW za náhradu škôd, náklady a výdavky, ktoré vznikli v dôsledku porušenia vzťahu užívateľa, ktorý existuje medzi užívateľmi a BMW a zbavuje BMW všetkej zodpovednosti voči nárokom tretích osôb vznikajúcim z takého porušenia. To neplatí, ak užívateľ nie je zodpovedný za porušenie. Dôkazné bremeno zodpovednosti za porušenie znáša užívateľ.

 

4. Vymazanie účtu, ukončenie zmluvy, zrušenie myBMW

 

4.1. Užívateľ môže kedykoľvek vymazať účet na myBMW, čím zruší prevod užívania myBMW. Na tento účel je na profilovej stránke k dispozícii funkcia "Vymazať účet" (Delete account). Ak užívateľ vymaže účet, táto operácia bude mať vplyv na údaje spojené s týmto účtom. Účet bude úplne vymazaný a nie je ho možné ďalej používať na žiadnej z prepojených aplikácií. Na vymazanie účtu sa užívateľ musí na účet prihlásiť a vyhľadať funkciu "Vymazať účet (Delete account). Užívateľ môže prípadne účet vymazať aj kontaktovaním zákazníckeho centra na emailovej adrese zakaznicky.servis.sk@bmw.com alebo na telefonickej hotline +421 (2) 33 33 10 99, Pon. - Pia.: 08:00 - 18:00 hod.. Centrum zákazníckej podpory žiadosť prevezme a vykoná. Ak dôjde k vymazaniu účtu, údaje z účtu budú vymazané v súlade s internými predpismi BMW o likvidácii údajov.

 

4.2. Vymazanie účtu nemá žiaden vplyv na zobrazené súhlasy v myBMW týkajúce sa poskytovania reklamy, prieskumov trhu či odosielania personalizovaných ponúk. Užívateľ môže meniť či odvolávať svoj súhlas priamo na myBMW. Užívateľ môže prípadne poskytovať vysvetlenia k žiadostiam o zmenu či k odvolaniam súhlasov cez kontaktné miesta uvedené vo vyhlásení o udelení súhlasu.

 

4.3. Vymazanie účtu myBMW nevedie automaticky k zrušeniu ostatných služieb, ktoré boli rezervované u spoločnosti skupiny BMW. V prípade ostatných služieb platia výlučne výpovedné lehoty podľa príslušných podmienok používania danej služby.

 

4.4. BMW a užívateľ môžu vypovedať zmluvu o myBMW (v rozsahu, v akom platí na dobu neurčitú) a službu poskytovanú na dobu neurčitú kedykoľvek s výpovednou lehotou šesť týždňov. V ostatných prípadoch, pokiaľ ide o ustanovenia či služby, ktoré platia či sa poskytujú na dobu určitú, je možné tieto zrušiť šesť týždňov pred koncom tejto doby, pokiaľ by inak po ukončení tejto doby došlo k automatickej obnove platnosti ustanovenia či poskytovania služby.

 

5. Nakladanie s prístupovými údajmi

 

5.1. Registráciou na používanie myBMW sa užívateľ zaväzuje, že bude svoje prístupové údaje (e-mailovú adresu a heslo) používať výlučne pre svoju vlastnú potrebu. Prísne sa zakazuje prenos či poskytovanie týchto prístupových údajov tretím osobám. V prípade, že má užívateľ podozrenie na neoprávnené užívanie jeho prístupových údajov, musí byť o tom BMW bezodkladne informovaná. Ak nesie užívateľ zodpovednosť za zneužitie jeho prístupových údajov, zodpovedá za všetky následky užívania účtu so zneužitými prístupovými údajmi až do dňa oznámenia tohto zneužitia údajov a osobnej zmeny hesla.

 

5.2. BMW si vyhradzuje právo na trvalé či dočasné zablokovanie prístupových údajov a/alebo zrušenie zmluvy s užívateľom nehľadiac na prípadnú lehotu, najmä v prípade, že užívateľ nesprávne uvedie kontaktné údaje alebo dôjde k ich neoprávnenému poskytnutiu iným osobám.

 

6. Kontakt

 

Zákaznícku podporu možno kontaktovať e-mailom na zakaznicky.servis.sk@bmw.com alebo telefonicky na +421 (2) 33 33 10 99, Pon. - Pia.: 08:00 - 18:00 hod.

 

7. Zodpovednosť

 

7.1. BMW nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť údajov a informácií poskytovaných prostredníctvom myBMW.

 

7.2. BMW nezodpovedá za dôsledky porúch, prerušení a chýb poskytovaných služieb.

 

7.3. V prípade inej ako hrubej nedbanlivosti je BMW zodpovedná len v prípade porušenia základných povinností, ktorými sú napríklad tie povinnosti, ktorými má byť BMW na základe tejto zmluvy výslovne viazaná v súlade s jej obsahom a účelom alebo povinnosti, bez splnenia ktorých neprichádza do úvahy riadne splnenie zmluvy a so splnením ktorých užívateľ zvyčajne počíta a môže oprávnene počítať. Táto zodpovednosť sa obmedzuje na škody typické pri uzatvorení zmluvy.

 

7.4. Osobná zodpovednosť právnych zástupcov, osôb ktoré BMW použila pri plnení zmluvy a zamestnancov BMW za škody nimi spôsobené inou ako hrubou nedbanlivosťou je tiež obmedzená v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku.

 

7.5. Zodpovednosť BMW za úmyselné utajenie vady, z prevzatia záruky alebo rizika obstarávania a vyplývajúca z právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za vady výrobkov zostáva týmto nedotknutá. Obmedzenia zodpovednosti sa neuplatnia v prípade úmyslu, hrubej nedbanlivosti či ujmy na živote, tele alebo zdraví.

 

8. Príslušnosť súdov a rozhodné právo

 

8.1. Výlučne príslušné na riešenie všetkých nárokov vznikajúcich z obchodného vzťahu s podnikateľmi sú súdy Slovenskej republiky.

 

8.2. Rovnaká príslušnosť súdov sa uplatní aj v prípade, že zákazník nemá v tomto štáte všeobecné miesto jurisdikcie, po uzatvorení zmluvy sa zmení jeho adresa trvalého alebo obvyklého pobytu na adresu v inom štáte alebo adresa jeho trvalého či obvyklého pobytu v čase podania žaloby nie je známa.

 

8.3. Všetky spory vznikajúce z tohto zmluvného vzťahu alebo na základe tohto zmluvného vzťahu sa riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru. Uvedené rozhodné právo sa uplatní len v rozsahu, v akom neruší účinnosť dispozitívnych ustanovení o ochrane spotrebiteľa toho štátu, v ktorom má zákazník miesto obvyklého pobytu.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania služby sú neplatné alebo sa neplatnými stanú, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok používania služby.

 

Platí k: 16. marcu 2018

 

Právne informácie o ochrane osobných údajov pre myBMW

 

Vysoké nároky, ktoré zákazníci kladú na kvalitu našich produktov a služieb sa odzrkadľujú aj v zaobchádzaní s údajmi našich zákazníkov. Naším cieľom je vytvoriť a udržať si so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi obchodný vzťah, založený na dôvere. Dôvernosť a integrita osobných údajov zákazníkov je jedným z primárnych záujmov.

 

Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov?

 

BMW Slovenská republika s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 112 736, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122411/B (ďalej len "BMW") poskytuje zákazníkovi určité informačné a asistenčné služby (ďalej len ako "služby") pod menom "myBMW" (ďalej len "myBMW"). V rámci myBMW zákazník môže spravovať svoje základné údaje či vykonávať zmeny svojho súhlasu, ktorý poskytol spoločnostiam zo skupiny BMW vo svojej krajine na účely reklamy, prieskumov trhu a zasielania personalizovaných ponúk a tento svoj súhlas odvolávať podľa svojho želania. Zákazník si môže vybrať aj zo širokej škály bezplatných služieb. BMW zodpovedá za správu základných údajov a za poskytovanie služieb.

 

Aké druhy údajov a na aký účel sa spracúvajú?

 

Údaje získané v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo poskytovaním služieb sa spracúvajú na tieto účely:

 

A. Uzatvorenie zmluvy (článok 6(1)(b) GDPR)

 

V súvislosti s uzatvorením zmluvy na používanie myBMW sa spracúvajú tieto kategórie údajov:

 

Kontaktné údaje (napr. priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Údaje o účte (užívateľské meno, heslo)
VIN kód (identifikačné číslo vozidla)

 

B. Plnenie zmluvného záväzku na poskytovanie služieb v rámci myBMW (článok 6(1)(b) GDPR)

 

Na účely plnenia zmluvy medzi zákazníkom a BMW poskytuje BMW rôzne služby, napríklad zobrazovanie zákazníkom získaných údajov a vyhlásenia zákazníka o udelení súhlasu.

 

Na účely poskytovania týchto služieb spoločnosťou BMW a oprávnenými poskytovateľmi služieb sa spracúvajú tieto (prípadne aj osobné) údaje dostupné z vozidla:

 

Kontaktné údaje (napr. priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
Údaje o účte (užívateľské meno, heslo)
Vyhlásenie o udelení súhlasu na ďalšie používanie osobných údajov (na marketingové účely, na účely prieskumov trhu, na zasielanie personalizovaných ponúk)
VIN kód (identifikačné číslo vozidla)

 

Napriek tomu, že poskytovanie týchto údajov sa nevyžaduje na uzatvorenie zmluvy, BMW nemôže zákazníkovi poskytnúť príslušnú službu, pokiaľ jej zákazník tieto údaje neposkytne a nebudú spracúvané. Viac informácií o funkciách tejto služby nájdete v hornej časti nazvanej OBCHODNÉ PODMIENKY.


C. Starostlivosť o zákazníka založená na súhlase zákazníka (článok 6(1)(a) GDPR)

 

V prípade, že zákazník osobitne poskytol svoj súhlas s ďalším využívaním svojich osobných údajov, spoločnosť BMW bude tieto údaje spracúvať alebo poskytovať tretím osobám na základe informovaného súhlasu zákazníka, napr. na marketingové účely a/alebo na prieskum trhu.

 

Viac informácií môže zákazník získať v príslušnom vyhlásení o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, prieskum trhu a na zasielanie personalizovaných ponúk si zákazník môže kedykoľvek prezerať, meniť či odvolať ho, ak je to potrebné, na myBMW.

 

D. Plnenie zákonnej povinnosti, ktorou je BMW viazaná (článok 13(1)(c), článok 6(1)(c) GDPR)

 

Ďalej bude BMW spracúvať osobné údaje, ak je na to zo zákona povinná. BMW môže mať napríklad zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci či iným tretím stranám.

 

Ako dlho uschovávame údaje zákazníkov?

 

Osobné údaje zákazníkov uschovávame len po dobu nevyhnutnú na daný účel. Ak sú údaje spracúvané na viac ako jeden účel, automaticky sa mažú alebo uschovávajú v podobe, v ktorej z nich nemožno priamo zistiť totožnosť zákazníka, a to hneď, ako bol naplnený posledný stanovený účel ich spracúvania.

 

Ako sú údaje zákazníkov zabezpečené?

 

Údaje zákazníkov zabezpečujeme použitím najmodernejších technológií. Ako príklad uvádzame bezpečnostné opatrenia, ktoré používame na ochranu osobných údajov zákazníkov pred zneužitím či inou formou neoprávneného spracúvania:

 

prístup k osobným údajom má len obmedzený počet oprávnených osôb na presne špecifikované účely;
získavané údaje sa prenášajú výhradne v zašifrovanej podobe;
okrem toho sa citlivé údaje uschovávajú výhradne v zašifrovanej podobe;
informačné systémy použité na spracúvanie údajov sú technicky oddelené od ostatných systémov, aby bolo zabránené neoprávnenému prístupu, napr. formou hackingu;
ďalej je prístup k týmto informačným systémom trvalo monitorovaný, aby bolo možné už v ranej fáze zistiť zneužitie údajov a zabrániť mu.

 

Komu poskytneme údaje zákazníkov a ako ich ochránime?

 

Spoločnosť BMW pôsobí na celom svete. Osobné údaje spracúvajú prednostne v rámci EÚ zamestnanci BMW, príslušné importérske organizácie, autorizovaní predajcovia a nami poverení poskytovatelia servisných a iných služieb.

 

Ak sú údaje spracúvané v štátoch mimo EÚ, BMW zabezpečí, aby boli osobné údaje spracúvané v súlade s mierou ochrany osobných údajov, aká sa zabezpečuje v EÚ, a to používaním štandardných európskych zmlúv a prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

 

Niektoré štáty mimo EÚ, napríklad Kanada a Švajčiarsko, už boli na oficiálnej úrovni EÚ potvrdené ako štáty poskytujúce dostatočnú a porovnateľnú úroveň ochrany osobných údajov. Prenosy údajov do týchto štátov si preto nevyžadujú žiadne osobitné oprávnenie či zmluvu.

 

Ako môžu zákazníci prezerať a meniť vlastné nastavenia ochrany súkromia?

 

Zákazníci si môžu kedykoľvek prezerať alebo meniť relevantné nastavenia ochrany svojich osobných údajov a svoj súhlas s ďalším využitím svojich osobných údajov na marketingové účely, prieskum trhu či zasielanie personalizovaných ponúk a prípadne tento súhlas odvolať.

 

Kontaktné údaje, práva zákazníka ako dotknutej osoby a právo zákazníka na podanie sťažnosti na príslušný orgán výkonu dohľadu.

 

Zákazník je oprávnený žiadosť o prístup k svojim osobným údajom, žiadať o ich opravu či vymazanie alebo o zúženie účelu spracúvania, podať námietku voči ich spracúvaniu a/alebo vykonávať práva na prenositeľnosť údajov.

 

Zákazník si môže kedykoľvek prezerať údaje, ktoré uchováva BMW podľa vyhlásení uvedených v bode B. vyššie prostredníctvom myBMW.

 

Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe súhlasu zákazníka, zákazník môže tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou v budúcnosti.

 

Na tento účel môžete kontaktovať centrum zákazníckej podpory BMW na e-mailovej adrese zakaznicky.servis.sk@bmw.com alebo telefonicky na hotline +421 (2) 33 33 10 99, Pon. - Pia.: 08:00 - 18:00 hod.


Okrem toho môžu zákazníci podať sťažnosť na príslušný orgán výkonu dohľadu, keď podľa ich názoru nevybavuje spoločnosť BMW dostatočne uspokojivo ich sťažnosti týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov.
 

Zistiť viac