SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

  Súťaž „Zostaňte informovaný o BMW a vyhrajte jedno z 10 vozidiel BMW na týždeň“ (ďalej len “Súťaž”) je určená pre vybraných fanúšikov značky BMW, ktorí sa v minulosti zúčastnili spotrebiteľskej súťaže „Zostaň informovaný o BMW a vyhraj bicykel BMW“ a má za cieľ marketingovo podporiť uvedenie produktov značky BMW na slovenskom trhu. Výherca získava cenu v Súťaži na základe týchto Súťažných podmienok (ďalej len „Súťažné podmienky“).

  Zistiť viac

  1 ORGANIZÁTOR

  Organizátorom Súťaže je BMW Vertriebs GmbH - organizačná zložka Slovenská republika, so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika, IČO: 36 367 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č. 1380/B (ďalej len “BMW” alebo „Organizátor“).

  Zistiť viac

  2 TRVANIE SÚŤAŽE

  Súťaž začína 8. decembra 2015 a končí 21. decembra 2015 (ďalej len „Trvanie súťaže“).

  Zistiť viac

  3 PODMIENKY ÚČASTI

  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov, ktorá akceptuje tieto Súťažné podmienky. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci BMW, iné osoby, ktoré sa zúčastnili na príprave Súťaže alebo ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

  Zistiť viac

  4 PRIEBEH SÚŤAŽE

  Súťažiaci sa zapojí do Súťaže prostredníctvom registračného formulára nachádzajúceho sa na webovej lokalite www.bmw.sk, pričom konkrétna URL adresa súťažnej stránky môže byť odlišná od www.bmw.sk (ďalej len „Súťažná stránka“). Súťažná stránka s registračným formulárom sa objaví po kliknutí na link uvedený v e-maile, ktorý zašle vybraným súťažiacim BMW. Súťažiaci je zaradený do Súťaže po tom, ako vyplní a odošle osobné údaje v súlade s bodom 8 nižšie na Súťažnej stránke, pričom odoslaním daných údajov súťažiaci akceptuje tieto Súťažné podmienky. Uvedené podmienky musia byť splnené počas celého Trvania súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na preskúmanie splnenia stanovených podmienok každým súťažiacim.

  Zistiť viac

  5 VÝHRA

  Výherca môže získať nasledovnú cenu: zapožičanie jedného vozidla BMW podľa určenia Organizátora na týždeň s limitom najazdenia najviac 1 000 km na danom vozidle (ďalej len „Výhra“).

  Súťažiaci má možnosť pri vypĺňaní registračného formulára do Súťaže uviesť o ktoré vozidlo BMW má záujem. Súťažiaci berie na vedomie, že tejto žiadosti Organizátor nemusí vyhovieť a môže, v prípade Výhry, určiť iné vozidlo BMW. Konkrétna špecifikácia vozidla tvoriaceho Výhru bude určená podľa uváženia Organizátora. Podmienkou používania daného vozidla je, že jej výherca podpíše s Organizátorom alebo ním určenou osobou zmluvu o zapožičaní vozidla, ktorej formát a obsah pripraví Organizátor. Náklady s používaním vozidla znáša výherca. Zmluva o zapožičaní vozidla bude bližšie upravovať podmienky používania vozidla vrátane určitých obmedzení a zákazov ako napr.:

  • dátum zapožičania vozidla;
  • zákaz fajčenia vo vozidle;
  • zákaz použitia vozidla na iné ako štandardné používanie na cestných komunikáciách ako napr. zákaz používania vozidla na závodných okruhoch, driftovacích súťažiach a pod.;
  • povinnosť výhercu nahradiť BMW škodu súvisiacu s nadmerným/neprimeraným opotrebením vozidla (napr. neprimerane zjazdené pneumatiky).
  Zistiť viac

  6 VÝHERCA

  V Súťaži budú vyžrebovaní desiati výhercovia anonymným žrebovaním konaným u Organizátora. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do štrnásť (14) dní od ukončenia Súťaže. Následne bude výherca kontaktovaný Organizátorom, a to telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytol pri registrácii do Súťaže. Výherca je oprávnený oznámiť Organizátorovi súťaže, že výhru neprijíma. Ak výherca odmietne prevziať Výhru alebo ak výherca nebude reagovať na e-mail/telefonát oznamujúci jeho výhru v lehote 10 dní, má Organizátor právo ponúknuť Výhru inému náhodne vybranému výhercovi. Spôsob prevzatia Výhry určí Organizátor, ktorý ho oznámi výhercovi e-mailom alebo telefonicky.

  Podmienkou prevzatia vozidla tvoriaceho Výhru je, aby bol výherca, s ktorým sa má podpísať zmluva o zapožičaní vozidla držiteľom platného vodičského oprávnenia pre skupinu B motorových vozidiel aspoň 3 roky. V prípade, že výherca túto podmienku nespĺňa, Organizátor môže navrhnúť zapožičanie vozidla blízkej osobe výhercu, ktorá túto podmienku spĺňa. V opačnom prípade je Organizátor oprávnený poskytnúť Výhru inému súťažiacemu podľa vlastného uváženia.

  Zistiť viac

  7 PRÁVO NA ZRUŠENIE ALEBO ZMENU SÚŤAŽE A NA VYLÚČENIE SÚŤAŽIACEHO

  V prípade, že Súťaž nemôže prebiehať podľa plánu, vrátane prípadov napadnutia počítačovým vírusom, výskytu poruchy, úmyselného poškodenia, neoprávneného zásahu, podvodu, technických problémov alebo výskytu akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré môžu narušiť alebo ovplyvniť vedenie, bezpečnosť, nestrannosť, celistvosť alebo riadny priebeh Súťaže si Organizátor vyhradzuje právo na zrušenie, zmenu alebo pozastavenie priebehu Súťaže. Organizátor je oprávnený zmeniť, upraviť alebo rozšíriť Súťažné podmienky kedykoľvek počas jej trvania. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo Súťaže súťažiaceho, ktorý poruší tieto Súťažné podmienky, najmä ak:

  • súťažiaci poskytne v rámci Súťaže nepravdivé údaje o svojej totožnosti, telefónnom čísle, e-mailovej adrese;
  • súťažiaci sa do Súťaže registruje síce pravdivými údajmi, avšak takým spôsobom, ktorý by mohol byť posúdený ako nekorektný (napr. viacnásobná registrácia pre účely získania viacerých cien).
  Zistiť viac

  8 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  vymazanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov alebo oznámiť odvolanie súhlasu písomne na adresu Zákaznícky servis BMW, Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika alebo e-mailom na zakaznicky.servis.sk@bmw.com, pričom Organizátor má povinnosť tejto žiadosti do 7 dní vyhovieť. Osobné údaje môže Organizátor spracúvať na účely organizácie a vyhodnotenia Súťaže, vrátane kontaktovania súťažiaceho vo veci Súťaže. Súťažiaci môže pri registrácii do Súťaže poskytnúť Organizátorovi súhlas so spracúvaním poskytnutých údajov aj na marketingové účely, resp. zasielaním marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu, poštou alebo telefonicky. Poskytnutie súhlasu na tento účel je dobrovoľné a nepodmieňuje účasť v tejto Súťaži. Za vyššie uvedenými účelmi môžu byť osobné údaje súťažiacich poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny BMW Group (www.bmw.com) ako aj predajcom BMW na území SR (aktuálny zoznam na www.bmw.sk). Tento súhlas platí počas trvania účelu spracúvania osobných údajov. V súvislosti s podrobnejšími informáciami o spracúvaní osobných údajov Organizátor odporúča súťažiacim navštíviť sekciu právna zodpovednosť na nasledovnej webstránke Organizátora

  Zistiť viac

  9 OSTATNÉ VYHLÁSENIA

  Na cenu v Súťaži nevzniká právny nárok, nemožno ju zameniť za hotovosť, ani za žiadnu inú formu platby. Nevyzdvihnuté ceny prepadajú v prospech Organizátora. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie majetku, finančné straty alebo ujmu na zdraví v súvislosti s účasťou účastníka v tejto Súťaži.

  Zistiť viac