SÚŤAŽNÉ PODMIENKY.

  Súťaž „Vyhrajte BMW X1“ (ďalej len “Súťaž”) je určená účastníkom a návštevníkom podujatia „Unihry 2016“ konanom v Bratislave medzi 30. aprílom 2016 a 15. májom 2016 a má za cieľ marketingovo podporiť uvedenie produktov BMW na slovenskom trhu. Výherca získava cenu v Súťaži na základe týchto Súťažných podmienok (ďalej len „Súťažné podmienky“).

  Zistiť viac

  1 ORGANIZÁTOR

  Organizátorom Súťaže je občianske združenie Integrácia študentov o.z., so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 42264545, zapísaná v registri občianskych združení vedených Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Organizátor“) a poskytovateľom výhry do Súťaže je BMW Vertriebs GmbH - organizačná zložka Slovenská republika, so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika, IČO: 36 367 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č. 1380/B  (ďalej len “BMW”).

  Zistiť viac

  2 TRVANIE A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

  Súťaž začína 30. apríla 2016 a končí 15. mája 2016 (ďalej len „Trvanie Súťaže“) a prebieha v Bratislave (ďalej len „Miesto konania Súťaže“). Tieto Súťažné podmienky budú zadarmo dostupné v Mieste konania Súťaže počas celého Trvania Súťaže a zároveň online na www.unihry.sk.

  Zistiť viac

  3 PODMIENKY ÚČASTI

  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá akceptuje tieto Súťažné podmienky. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci a pracovníci Organizátora a BMW, iné osoby, ktoré sa zúčastnili na príprave Súťaže alebo ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Uvedené podmienky musia byť splnené počas celého Trvania súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na preskúmanie splnenia stanovených podmienok každým súťažiacim.

  Zistiť viac

  4 PRIEBEH SÚŤAŽE

  Súťažiaci sa zapojí do Súťaže buď (i) vyplnením a odoslaním online registračného formulára, ktorý bude dostupný na www.unihry.sk medzi 3. májom 2016 a 14. májom 2016 alebo (ii) vhodením vyplneného a podpísaného písomného súťažného formuláru (ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 1 nižšie) do súťažnej urny dňa 15. mája 2016 umiestnenej v mieste konania podujatia Unihry 2016, t.j. športový areál FTVŠ UK v Bratislave, čím súťažiaci zároveň vyjadrí svoj súhlas s týmito Súťažnými podmienkami ako aj so súvisiacim spracúvaním osobných údajov v zmysle bodu 8 nižšie. Každý súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť jedenkrát a zároveň iba jedným z vyššie uvedených spôsobov. Organizátor je oprávnený odstrániť zo Súťaže súťažiacich, ktorí porušia podmienku podľa predchádzajúcej vety.

  Zistiť viac

  5 VÝHRA

  Výherca môže získať nasledovnú cenu: zapožičanie jedného vozidla BMW X1 na víkend, resp. akékoľvek 3 dni s limitom 500 km spolu s plnou nádržou pohonných hmôt (ďalej len „Výhra“). Rovnaký výherca môže získať iba jednu Výhru.

  Konkrétna špecifikácia vozidla tvoriaceho Výhru bude určená podľa uváženia Organizátora. Podmienkou používania daného vozidla je, že jej výherca podpíše s Organizátorom alebo ním určenou osobou (napr. predajca vozidiel BMW) zmluvu o zapožičaní vozidla, ktorej formát a obsah pripraví Organizátor. Náklady s používaním vozidla znáša výherca. Zmluva o zapožičaní vozidla bude bližšie upravovať podmienky používania vozidla vrátane určitých obmedzení a zákazov ako napr.:
   

  • Dátum a dobu zapožičania vozidla;
  • zákaz fajčenia vo vozidle;
  • zákaz použitia vozidla na iné ako štandardné používanie na cestných komunikáciách ako napr. zákaz používania vozidla na závodných okruhoch, driftovacích súťažiach a pod.;
  • povinnosť výhercu nahradiť BMW škodu súvisiacu s nadmerným/neprimeraným opotrebením vozidla (napr. neprimerane zjazdené pneumatiky).

  K odovzdaniu výhry musí dôjsť najneskôr do 65 dní od skončenia Súťaže, inak Výhra prepadá.

  Zistiť viac

  6 VÝHERCA

  V Súťaži budú vyžrebovaní celkovo 3 výhercovia neverejným žrebovaním Organizátora. Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 22. mája 2016 a jeho výsledky sú konečné bez možnosti preskúmania žrebovania alebo odvolania. Následne bude výherca kontaktovaný BMW, resp. ním poverenou treťou osobou, a to telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytol pri registrácii do Súťaže. Výherca je oprávnený oznámiť Organizátorovi alebo BMW, že Výhru neprijíma. Ak výherca odmietne prevziať Výhru alebo ak výherca nebude reagovať na e-mail/telefonát oznamujúci jeho výhru do 3 dní, má Organizátor právo ponúknuť Výhru inému náhodne vybranému  výhercovi. Spôsob prevzatia Výhry určí Organizátor, ktorý ho oznámi výhercovi e-mailom alebo telefonicky.

  Meno, priezvisko každého výhercu budú zverejnené na webstránke www.unihry.sk.

  Podmienkou prevzatia vozidla tvoriaceho Výhru je, aby bol výherca, s ktorým sa má podpísať zmluva o zapožičaní vozidla držiteľom platného vodičského oprávnenia pre skupinu B motorových vozidiel aspoň 3 roky. V prípade, že výherca túto podmienku nespĺňa, BMW môže navrhnúť zapožičanie vozidla blízkej osobe výhercu, ktorá túto podmienku spĺňa. V opačnom prípade je Organizátor oprávnený poskytnúť Výhru inému súťažiacemu podľa vlastného uváženia alebo rozhodnúť, že výhra prepadá.  

  Zistiť viac

  7 PRÁVO NA ZRUŠENIE ALEBO ZMENU SÚŤAŽE A NA VYLÚČENIE SÚŤAŽIACEHO

  V prípade, že Súťaž nemôže prebiehať podľa plánu, vrátane prípadov napadnutia počítačovým vírusom, výskytu poruchy, úmyselného poškodenia, neoprávneného zásahu, podvodu, technických problémov alebo výskytu akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré môžu narušiť alebo ovplyvniť vedenie, bezpečnosť, nestrannosť, celistvosť alebo riadny priebeh Súťaže si Organizátor vyhradzuje právo na zrušenie, zmenu alebo pozastavenie priebehu Súťaže. Organizátor je oprávnený zmeniť, upraviť alebo rozšíriť Súťažné podmienky kedykoľvek počas Trvania Súťaže. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo Súťaže súťažiaceho, ktorý poruší tieto Súťažné podmienky, najmä ak súťažiaci poskytne v rámci Súťaže nepravdivé údaje o svojej totožnosti, telefónnom čísle, e-mailovej adrese alebo, ak sa súťažiaci dopustí konania ohrozujúceho bezpečnosť a priebeh konania Súťaže alebo dobré meno BMW.

  Zistiť viac

  8 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasia so spracúvaním ich osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov zo strany Organizátora a BMW. Tento súhlas sa týka nasledovných osobných údajov vyplnených v registračnom formulári: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, súčasne vlastnené vozidlo, záujem o vozidlo BMW a prípadne iných osobných údajov, ktoré súťažiaci vyplní, resp. poskytne Organizátorovi v rámci Súťaže (napr. súčasné vozidlo, predpokladaný dátum kúpy nového vozidla). Súťažiaci má právo kedykoľvek Organizátora požiadať o vymazanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov alebo oznámiť odvolanie súhlasu písomne na adresu Organizátora alebo na alebo e-mailom na adresu Organizátora: info@integraciastudentov.sk, pričom Organizátor má povinnosť tejto žiadosti do 7 dní vyhovieť. Osobné údaje môže Organizátor spracúvať na účely organizácie a vyhodnotenia Súťaže, vrátane kontaktovania súťažiaceho vo veci Súťaže. Tento súhlas je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov. Výhercovia súhlasia s tým, že za rovnakých podmienok ako je uvedené vyššie môže ich osobné údaje spracúvať BMW, najmä za účelom odovzdania Výhry. Výhercova môžu kontaktovať BMW vo veci ochrany ich osobných údajov resp. odvolať ich súhlas písomne na adrese Zákaznícky servis BMW, Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika alebo emailom na adrese: zakaznicky.servis.sk@bmw.com.

  Súťažiaci môže pri registrácii do Súťaže poskytnúť Organizátorovi alebo BMW súhlas so spracúvaním poskytnutých údajov aj na marketingové účely, resp. zasielaním marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu, poštou alebo telefonicky. Poskytnutie súhlasu na tento účel je dobrovoľné a nepodmieňuje účasť v tejto Súťaži. Tento súhlas platí počas trvania účelu spracúvania osobných údajov a vzťahujú sa naňho podmienky spracúvania uvedené vyššie. Za vyššie uvedenými účelmi môžu byť osobné údaje súťažiacich poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny BMW Group (www.bmw.com) ako aj predajcom BMW na území SR (aktuálny zoznam na www.bmw.sk). V súvislosti s podrobnejšími informáciami o spracúvaní osobných údajov Organizátor odporúča súťažiacim navštíviť sekciu právna zodpovednosť na nasledovnej webstránke Organizátora http://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/legal-disclaimer-pool/legal-disclaimer.html.

  Súťažiaci zároveň výslovne súhlasí s tým, že počas Súťaže bude Organizátor v Mieste konania Súťaže vyhovovať obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, na ktorých môže byť zachytená podobizeň súťažiaceho, pričom súťažiaci súhlasí s tým, že tieto záznamy môžu byť následne použité v komunikačných kanáloch Organizátora a BMW v tlačenej a elektronickej podobe, vrátane zverejnenia na sociálnych sieťach.  

  Zistiť viac

  9 OSTATNÉ VYHLÁSENIA

  Na Výhru v Súťaži nevzniká právny nárok, nemožno ju zameniť za hotovosť, ani za žiadnu inú formu platby. Nevyzdvihnuté výhry a ceny prepadajú v prospech BMW. Organizátor ani BMW nepreberajú žiadnu zodpovednosť za poškodenie majetku, finančné straty alebo ujmu na zdraví v súvislosti s účasťou účastníka v tejto Súťaži.

  Zistiť viac