BMW CONNECTED DRIVE.

Požiadavky / dostupnosť.

Na tejto stránke nájdete podrobné informácie a požiadavkách a dostupnosti asistenčných systémov, služieb a aplikácií BMW ConnectedDrive.

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BMW Vertriebs GmbH, spoločnosť založená podľa právnych predpisov Rakúska so sídlom na Siegfried Marcus Strasse 24, 5021, Salzburg, Rakúsko, vedená na okresnom súde Salzburg pod číslom FN 63069z, ktorá koná v Slovenskej republike prostredníctvom BMW Vertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika, so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 367 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1380/B (“BMW”), poskytuje zákazníkovi služby poskytovania špecifických informácií o vozidlách a asistenčné služby pod menom BMW ConnectedDrive. Na poskytovanie týchto Služieb BMW zbiera, uschováva a spracúva osobné údaje zákazníka, vrátane jeho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, ako aj ďalšie údaje uvedené v popise jednotlivých Služieb. Služby sa poskytujú prostredníctvom SIM karty zabudovanej do vozidla. Náklady na volanie a dátové pripojenie sú zahrnuté v cene Služieb. BMW zbiera, uschováva a spracúva údaje o vozidle v zmysle právnych predpisov, ak si to vyžaduje povaha služieb alebo spôsob ich poskytovania.

2 ZÁKLADNÉ SLUŽBY BMW CONNECTEDDRIVE

Základné Služby BMW ConnectedDrive nazvané „TeleServices” (6AE) a “Inteligentné núdzové volanie BMW” (6AC) sa aktivujú v čase prevzatia vozidla. Tieto Služby nie sú časovo obmedzené. Upozorňujeme, že Služba “BMW Intelligent Emergency Call” (6AC) nie je k dispozícii, pokiaľ sa vozidlo nachádza v Slovenskej republike alebo na niektorých iných trhoch, viac informácií nižšie. Zákazník bude informovaný, ak používanie Služby „BMW Intelligent Emergency Call“ bude umožnené aj počas používania vozidla na Slovensku.

(a) Služba „TeleServices“ (SA6AE)

Služba “TeleServices” zabezpečuje mobilitu zákazníka. Ak sa to stane potrebným alebo ak to iniciuje zákazník, technické údaje o vozidle (napr. servisné informácie o opotrebených dieloch, informácie o stave vozidla, napr. upozornenia na potrebu kontroly, stav nabitia batérie, dáta umožňujúce identifikovať a lokalizovať vozidlo v prípade poruchy) sa prenášajú do BMW. V prípade, že sa vyžaduje servisný zásah, BMW poskytne príslušnému servisnému partnerovi, asistenčnej službe BMW alebo vhodnému poskytovateľovi servisu uvedené údaje, spolu s menom, telefónnym číslom a e-mailovou adresou zákazníka, ktoré zákazník poskytol BMW tak, aby mohol tento subjekt nadviazať kontakt a dohodnúť vykonanie servisného zásahu, pričom uvedené údaje sa uschovávajú až do náležitého spracovania celého prípadu. Za predpokladu, že zákazník nahral svoje meno a e-mailovú adresu na portál BMW ConnectedDrive, tieto údaje budú takisto prenesené na základe žiadosti zákazníka. Štandardným servisným partnerom pre vyššie uvedené účely je maloobchodný predajca, u ktorého bolo dané vozidlo BMW zakúpené; zákazník si však môže vybrať iného servisného partnera, ak autorizovanému predajcovi BMW doručí podpísané tlačivo Zmena servisného partnera. Údaje sa neposkytujú tretím osobám nad rámec uvedený v tomto ustanovení. Technické údaje sa prenášajú v pravidelných intervaloch z vozidla do BMW v rámci tzv. „TeleService Report“, kde sa vyhodnocujú na účely skvalitňovania produktov BMW. To sa však týka len technických údajov o vozidle. Ostatné údaje, napríklad údaje o polohe, sa v rámci „TeleService Report“ neprenášajú. Služba „TeleService Battery Guard“ neustále sleduje stav nabitia batérie vozidla. Ak sa stav batérie dostane pod stanovenú hodnotu, bude o tom informovaný zodpovedný servisný partner. Ten bude následne kontaktovať zákazníka v prípade potreby a dohodne servisný zásah. Registráciou na portáli BMW ConnectedDrive si môže zákazník nechať zasielať informácie o kritickom stave batérie aj SMS správou alebo formou BMW push mailu, napríklad v prípade, že nechal zapnuté parkovacie svetlá. Služba „TeleService Battery Guard” bude dostupná až po spustení portálu BMW ConnectedDrive v Slovenskej republike.

(b) Služba „BMW Intelligent Emergency Call“ (Inteligentné núdzové volanie BMW) “(SA6AC)

Služba „BMW Intelligent Emergency Call“ nie je momentálne dostupná na území Slovenskej republiky a nie je ani predpokladané, že bude dostupná v blízkej budúcnosti. Avšak, Službu „BMW Intelligent Emergency Call“ je možné používať v iných ConnectedDrive krajinách definovaných v článku 9 Informácie o Službách z programu BMW ConnectedDrive.

Na využívanie Služby „BMW Intelligent Emergency Call“ (Inteligentné núdzové volanie BMW) sú potrebné údaje o identifikácii a polohe vozidla ako aj odovzdanie údajov nevyhnutných na poskytnutie asistencie zo strany operačného strediska tiesňového volania. Požiadavky užívateľa a potrebné údaje sa poskytujú aj nezávislým poskytovateľom Služieb, ktorí boli schválení BMW. Títo používajú uvedené údaje výlučne na účely poskytnutia Služby a uschovávajú ich len do riadneho spracovania prípadu. Údaje sa neposkytujú tretím osobám nad rámec uvedený v tomto ustanovení. Vyššie uvedené platí pre všetky vozidlá využívajúce Služby ConnectedDrive a nachádzajúce sa na akomkoľvek trhu, na ktorom sa poskytujú Služby ConnectedDrive definovanom v článku 9 Informácie o Službách z programu BMW ConnectedDrive. V prípade, že vozidlo sa nachádza na inom trhu ako je definovaný v článku 9 Informácie o Službách z programu BMW ConnectedDrive alebo v krajine kde sa neposkytuje ConnectedDrive, bude nadviazané hlasové spojenie priamo s tiesňovou linkou 112. BMW je oprávnená podľa vlastného uváženia rozšíriť alebo inak zmeniť zoznam štátov, v ktorých je funkčné Inteligentné núdzové volanie BMW bez oznamovania tejto skutočnosti zákazníkovi. Táto zmena nie je zmenou a doplnením týchto Všeobecných obchodných podmienok poskytovania Služieb.

(c) Služba „BMW Emergency Call“ (Núdzové volanie BMW)

Služba „BMW Emergency Call“ (Núdzové volanie BMW) slúži na umožnenie jednoduchého hlasového spojenia s operátorom tiesňovej linky špecifickým pre danú krajinu. Priame hlasové spojenie s lokálnou linkou 112 je umožnené manuálne alebo automaticky. Okrem automatického hovoru na linku 112 nie sú žiadne dáta zaslané alebo prenesené do BMW. Táto Služba nemôže byť deaktivovaná.

3 SLUŽBY „CONNECTEDDRIVE SERVICES“ (SA6AK)

BMW Online
Služby „ConnectedDrive Services” (6AK) sa aktivujú na dobu 36 mesiacov odo dňa určeného podľa článku 2.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok poskytovania Služieb. Predĺženie tejto lehoty v súčasnosti nie je možné pre Slovenskú republiku.

Na využívanie tejto Služby sú potrebné identifikačné údaje o vozidle a spracovanie informácií potrebných na poskytnutie asistencie. Dáta sú následne vymazané. V prípade, že sa používa vyhľadávanie podľa Points of Interest, nezávislí poskytovatelia Služieb, ktorí boli schválení BMW na dodávanie Služieb dostávajú aj vyhľadávacie kritériá zákazníka. Títo poskytovatelia Služieb používajú tieto údaje výlučne na účely poskytovania Služieb a uschovávajú ich len do riadneho spracovania príslušného prípadu. Dáta sú následne vymazané. Dáta sa neposkytujú tretím stranám nad rámec uvedený v tomto ustanovení.

4 SLUŽBA „REAL TIME TRAFFIC INFORMATION“ (DOPRAVNÉ INFORMÁCIE V REÁLNOM ČASE) (SA6AM)

Služba „Real Time Traffic Information“ nie je dostupná pre zákazníkov, ktorých vozidlá boli zakúpene u predajcu BMW na území Slovenskej republiky a momentálne sa nepredpokladá či a kedy bude táto Služba dostupná v Slovenskej republike.

5 EDRIVE SERVICES (SA6AG)

Služba „eDrive Services“ je špeciálne vyvinutá len pre PHEV vozidlá (tzv. ‘plug-in hybrid vozidlá’) a je súčasťou ich štandardnej výbavy. Funkcionalita Služby „eDrive Services“ bude dostupná až po spustení portálu BMW ConnectedDrive a bude vyžadovať registráciu v portáli BMW ConnectedDrive. Momentálne sa nepredpokladá či a kedy bude táto Služba dostupná v Slovenskej republike. Služba pozostáva z funkcií, ktoré sú zobrazené vodičovi vo vozidle, v My BMW Remote App a v portály BMW ConnectedDrive. Služba poskytuje vodičovi informácie relevantné pre elektronickú mobilitu. Služba, okrem iného, slúži na overenie a vyhodnotenie kvality dobíjacích staníc, ak sú dostupné. Za týmto účelom sú lokalizačné informácie a informácie o dobíjacom procese zaslané BMW a BMW Car IT GmbH ohľadne každého začiatku, konca, prerušenia a chyby dobíjania ako aj každého zapnutia a vypnutia.

Služba „Efficiency“ využíva informácie o stave vozidla, ktoré sú zaslané z vodila do BMW pri každom vypnutí vozidla. Tieto údaje slúžia na kalkuláciu indexu jazdného štýlu (driving performance index), ktorý je zobrazený v My BMW Remote App a v portály BMW ConnectedDrive.

Index jazdného štýlu bude štatisticky spracúvaný spolu s indexami iných vodičov BMW v rámci funkcie „Community“ zobrazenej na anonymnej báze v BMW Remote App a v portály BMW ConnectedDrive. Služba „Community“ vyžaduje uzatvorenenie dohody zákazníka v portály BMW ConnectedDrive alebo v My BMW Remote App.

Služby „Route to the vehicle“ a „vehicle position“ využíva informácie o stave vozidla ako aj informácie týkajúce sa polohy vozidla, ktoré sú zaslané BMW pri každom zapnutí vozidla. Tieto údaje slúžia na zobrazenie geografickej pozície vozidla, ktorá je zobrazená v My BMW ConnectedDrive App a v portály BMW ConnectedDrive.

6 DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB

Na základe tejto Zmluvy o BMW ConnectedDrive je kompletný rozsah Služieb dostupný v Slovenskej republike pre nové vozidlá BMW zakupené v Slovenskej republike len pre zákazníkov, ktorých vozidlá sú registrované v Slovenskej republike a len na území Slovenskej republiky. Nižšie uvedený zoznam krajín slúži len pre orientáciu, pričom zmeny v tomto zozname krajín s dostupnosťou určitej Služby nepredstavujú zmenu a doplnenie týchto Všeobecných obchodných podmienok poskytovania Služieb.

Služba “BMW Intelligent Emergency Call” (SA6AC) je dostupná pre zákazníkov v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, San Marine, Vatikáne, Francúzsku, Monaku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Španielsku, Andorre, Portugalsku, Švédsku, Nórsku, Poľsku, Turecku a Rusku. Služby “TeleServices (SA6AE) a „ConnectedDrive Services“/BMW Online (SA6AK) „Remote Services“ (SA6AP) and „eDrive Services“ (SA6AG) sú dostupné na ktorejkoľvek mobilnej komunikačnej sieti v Európe. Ak sú použité v zahraničí, rozsah a charakteristika Služieb sa môže odlišovať od rozsahu a charakteristiky Služieb opísaných vyššie a môže sa líšiť v jednotlivých krajinách.

Všetky personalizované Služby z programu BMW ConnectedDrive a všetky funkcionality ConnectedDrive, ktoré možno používať len od momentu ich uvedenia. Očakávame, že portál BMW ConnectedDrive bude spustený v roku 2016, avšak tento dátum môže byť voľne menený a ďalej posúvaný jednostranným rozhodnutím BMW bez povinnosti poskytnúť akékoľvek dôvody takého rozhodnutia.

7 DEAKTIVÁCIA

Zákazník si môže kedykoľvek deaktivovať základné Služby z programu BMW ConnectedDrive, t.j. Službu „TeleServices“ (6AE) a Službu „Inteligentné núdzové volanie BMW“ (6AC) v BMW, u autorizovaného predajcu BMW alebo v autorizovanom servise BMW. Pri deaktivácii týchto Služieb je deaktivovaná aj SIM karta zabudovaná do vozidla. V dôsledku toho je deaktivované využitie Služby „Inteligentné núdzové volanie BMW“ v štátoch, v ktorých sú Služby z programu BMW ConnectedDrive inak dostupné. Služba „BMW tiesňové volanie“, ktorej účelom je vytvoriť jednoduché hlasové spojenie s operačným strediskom tiesňového volania v danej krajine však zostáva dostupná. Po spustení portálu BMW ConnectedDrive si zákazník môže deaktivovať ostatné Služby aj prostredníctvom tohto portálu.

Viac informácií o Službách z programu BMW ConnectedDrive a o Všeobecných obchodných podmienkach užívania Služieb ConnectedDrive je k dispozícii na webovej stránke www.bmw.sk.


Hotline BMW ConnectedDrive je dostupná na tel. č. +421 850 269 835 od pondelka do piatku, od 8.00 hod. do 18.00 hod., s výnimkou dní pracovného pokoja.