VŠEOBECNÉ OTÁZKY O BMW CONNECTED DRIVE

  Najčastejšie otázky.

  Chceli by ste sa dozvedieť viac o BMW ConnectedDrive Services? Máte otázky týkajúce sa rozhrania Bluetooth či USB? Odpovede, prepojenia a kontaktné údaje nájdete tu.

  Zistiť viac

  VŠEOBECNÉ

  • Čo je to Bluetooth®?
  • Ktoré modely BMW sú vybavené technológiou Bluetooth®?
  • Ktoré mobilné zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth® môžu byť používané s BMW prípravou pre mobilný telefón?
  • Môžu byť vo vozidle používané mobilné zariadenia s pripojením Bluetooth®, ktoré nie sú uvedené v zozname?
  • Prečo moje mobilné zariadenie nie je uvedené v zozname mobilných zariadení testovaných spoločnosťou BMW?
  • Môžem použiť mobilný telefón, uvedený v zozname na http://www.bmw.com/bluetooth s odlišným softvérovým statusom bez akýchkoľvek problémov?
  • Prečo existujú rozdiely medzi rôznymi mobilnými zariadeniami, pokiaľ ide o ovládanie a ponuku funkcií?
  • Čo sa stane, ak je pre aktivovanú funkciu Bluetooth® vo vozidle zaregistrovaných viac mobilných zariadení?
  • Na koho sa môžem obrátiť v prípade, ak sa vyskytnú problémy s rozhraním Bluetooth® na mobilnom zariadení?
  • Ako zistím, ktorý model mobilného telefónu mám?
  • Ako zistím softvérový status môjho mobilného telefónu?
  • Keď obnovím výrobné nastavenia mobilného zariadenia, zobrazí sa výzva na zadanie kódu zariadenia. Kde sa nachádza tento kód?
  • Hlasitosť hovoru vo vozidle je príliš vysoká alebo nízka. Ako sa nastavuje hlasitosť hovoru?
  • Na čo musím pamätať, keď používam mobilné zariadenie vo vozidle?
  • Čo je to rozhranie USB audio?
  • Ktoré zariadenia sú podporované?
  • Čomu je nutné venovať pozornosť pri používaní zariadenia USB vo vozidle?
  • Čomu je nutné venovať pozornosť pri používaní USB kľúča?
  • Čomu by som mal venovať pozornosť pri pripájaní mobilného zariadenia ako zdroja zvuku?
  • Je pripojené zariadenie napájané prúdom z vozidla?
  • Čomu je nutné venovať pozornosť pri odpájaní zariadenia USB?
  • Ako sa nastavuje zobrazenie obrázkov k audio stopám?
  • Ako zistím, ktorá verzia softvéru je nainštalovaná v zariadení Apple iPhone alebo iPod?
  • Ako sa resetuje zariadenie Apple iPhone alebo iPod?
  • Čo je to MP3 prehrávač s podporou protokolu MTP?
  • Umožňuje vozidlo prehrávať videá?

  OTÁZKY A POZNÁMKY K OBSLUHE

  • Ako sa registruje mobilné zariadenie v BMW príprave pre mobilný telefón (párovanie)?
  • Je možné pripojiť cez Bluetooth® súčasne viac ako jedno zariadenie?
  • Je možné vybrať počas telefonického rozhovoru kľúč zo zapaľovania?
  • Urobil(-a) som zmeny v zozname kontaktov, záznamoch kalendára, záznamoch úloh alebo poznámkach na mobilnom zariadení. Kedy sa vykonané zmeny zobrazia vo vozidle?
  • Ako sa mení poradie zobrazenia záznamov v telefónnom zozname (napr. zoradenie podľa priezviska)?
  • Prečo sa mi nedarí použiť funkciu „Conference Call“ (konferenčný hovor) vo vozidle?
  • Prečo sa pri prichádzajúcom hovore nezobrazuje číslo volajúceho?
  • Prečo sa osobe, ktorej volám, nezobrazuje moje číslo.
  • Prečo sa stretnutia, zoznamy úloh a poznámky nezobrazujú v ponuke Office (kancelária) vo vozidle?
  • Sú zoznamy hovorov vo vozidle a v mobilnom zariadení totožné?
  • Prečo sa niektoré SMS správy uložené v mobilnom zariadení nezobrazujú vo vozidle?
  • Ako sa používa funkcia na reprodukciu zvuku cez Bluetooth® vo vozidle?
  • Ako sa zapína pokračovanie reprodukcie zvuku cez Bluetooth® po skončení hovoru alebo prijatí dopravnej správy?
  • Môže byť funkcia na reprodukciu zvuku na mobilnom zariadení cez Bluetooth® používaná, keď je mobilné zariadenie pripojené k vozidlu cez USB adaptér s držiakom alebo USB kábel?
  • Prečo sa fotografia kontaktu, ktorá je uložená v telefónnom zozname, v prípade niektorých kontaktov nezobrazuje na ovládacom displeji?
  • Ako sa aktualizuje softvér vozidla?
  • Ako sa používa doplnková výbava Internet s mobilným zariadení?
  • Ako sa nastavuje mobilné zariadenie na používanie s internetom alebo službou BMW TeleServices?
  • Po vytvorení pripojenia Bluetooth sa mobilné zariadenie automaticky pokúša vytočiť telefónne číslo.
  • Prečo sú niektoré záznamy zobrazené vo vozidle dvakrát?
  • Prečo sa stáva, že keď vytočím hovor, tak sa na displeji zobrazí iné meno než to, ktoré som vytáčal(-a)?
  • Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa používania názvov súborov a názvov pre zariadenie?
  • Prečo to niekedy chíľku trvá, než sa mi podarí získať prístup ku skladbám cez funkciu na hľadanie hudby?
  • Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa zoznamov skladieb?
  • Prečo vozidlo niekedy najskôr nastaví rozhranie USB audio, hoci ako posledný zdroj zvuku bolo nastavené externé zariadenie?
  • Prečo nie je iPhone alebo iPod rozpoznaný rozhraním USB audio?
  • Prečo nie je MP3 prehrávač alebo mobilný telefón rozpoznaný rozhraním USB audio?

  VÝROBOK

  • Môže byť profil Bluetooth® SAP (profil pre prístup k SIM karte) používaný vo vozidle BMW?
  • Prečo je potrebná dodatočná výbava Rozšírené možnosti pripojenia pre prehrávač hudby v mobilnom telefóne (SA 6NF)?
  • Je na ovládanie mobilného zariadenia vo vozidle potrebný adaptér s držiakom?
  • Aká ďalšia výbava je potrebná v súvislosti s rozhraním USB audio?
  • Môže alebo musí byť spojovací kábel použitý vo vozidle?

  VÝROBOK

  • Prečo nie je možné registrovať mobilné zariadenia napriek tomu, že bol zadaný párovací kód?
  • Prečo sa mobilné zariadenie nedokáže automaticky znova pripojiť? Prečo už viac nie sú dostupné funkcie, ktoré predtým fungovali bez problémov?
  • Meno osoby, s ktorou hovorím, sa nezobrazuje, hoci je daná osoba uložená v mobilnom zariadení.
  • Prečo je informácia o sile signálu nesprávna?
  • Prečo sa telefónny zoznam z mobilného zariadenia BlackBerry nezobrazuje vo vozidle?
  • V priečinku Office sa nenachádzajú položky ponuky pre News (novinky), Calendar (kalendár), Tasks (úlohy) a Notes (poznámky).
  • Po vytvorení pripojenia Bluetooth z mobilného zariadenia opakovane počuť zvukové oznámenia. Niektoré z týchto zvukových oznámení sú prehrávané cez reproduktory vozidla.
  • Prečo je oznámenie <Content Protection> (ochrana obsahu) zobrazované namiesto obsahu správy (v e-mailoch a SMS správach)?
  • Prečo nie je možné prehrávať zakúpené skladby?
  • Prečo je pri prehrávaní skladieb počuť rušivý zvuk?
  • Prečo nie je počuť žiaden zvuk pri prehrávaní hudby zo zariadenia iPhone alebo iPod cez adaptér s držiakom?
  • Prečo sa v adresári zobrazujú len niektoré skladby?
  • Doma som skladbu zmenil(-a). Prečo sa nezobrazuje vo vozidle?
  • V určitých prípadoch hrá pri naštartovaní vozidla rádio, hoci ako posledný zdroj zvuku bolo nastavené rozhranie USB audio.
  • Prečo to niekedy trvá dlhšie, než rozhranie USB audio zareaguje na nastavené náhodné prehrávanie?
  • Prečo sa stále zobrazujú číslice namiesto napr. názvov skladieb či albumov v zoznamoch?
  • Prečo sa niekedy zobrazuje hlásenie „Data is being read...“ (prebieha načítanie údajov...) a vyžiadané zoznamy sa zobrazia až neskôr?
  • Prečo sa metaúdaje audio súborov nezobrazujú správne?
  • Prečo sú zvukové stopy prehrávané rôznou hlasitosťou?
  • Prečo sa filter hudby na zariadení Apple neuloží?
  • Prečo sa pri prehrávaní videa zo zariadenia iPhone alebo iPod zobrazuje čierny obrázok?
  • Prečo videá zo zariadenia iPhone alebo iPod nie sú prehrávané v strede obrazovky?