HODNOTA, KTORÁ PRETRVÁVA.

Recyklácia v BMW.

BMW vytvára základy pre ekologickú a efektívnu recykláciu ešte skôr, ako sa začne sériová výroba nového modelu. Použitím recyklovateľných syntetických materiálov, zúžením sortimentu použitých materiálov a starostlivým oddelením rôznych materiálov spoločnosť BMW zaručuje, že recyklácia vozidiel prebieha rýchlo a efektívne. Vďaka svojej ekonomickej sile a ekologickému prístupu sa skupina BMW radí na popredné priečky indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Group Index, ktorý sa považuje za najdôležitejší zoznam spoločností orientovaných na trvalú udržateľnosť.

Zistiť viac

SPRACOVANIE ŠETRNÉ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.

BMW dláždi nové cesty pre recykláciu vozidiel. O celý proces recyklácie sa starajú špecializované a certifikované firmy. Každá súčasť vášho BMW prejde spracovaním spôsobom, ktorý je najvýhodnejší po ekonomickej aj ekologickej stránke. Kontrolované odovzdanie, predpríprava, demontáž a recyklácia – to sú štyri stupne ekologického spracovania, ktorými musí prejsť každé vozidlo s ukončenou životnosťou.

 • Kontrolované odovzdanie.

  Recyklácia vozidla sa začína kontrolovaným odovzdaním vozidla u niektorého z autorizovaných predajcov alebo na certifikovanom zbernom mieste. Iba tieto prevádzky môžu vydať certifikát o zničení, potrebný na odhlásenie vozidla z evidencie.

 • Odstránenie prevádzkových kvapalín

  Počas predprípravy sa neutralizujú airbagy a ďalšie pyrotechnické zariadenia. Samotný proces recyklácie sa začína odstránením všetkých prevádzkových kvapalín na špecializovanom stojane. Na tomto pracovisku sa pomocou špecializovaných zariadení napríklad odsaje chladiace médium z klimatizácie a brzdová kvapalina, vypustí sa zmes z chladiča, motorový i prevodový oleja a prečerpá sa zvyškové palivo. Jednotlivé kvapaliny sa uložia oddelene do skladovacích kontajnerov a následne sa regenerujú v špecializovaných prevádzkach alebo sa recyklujú v pôvodnom stave.

 • Demontáž

  V budúcnosti bude zo zákona nutné až 85 % hmotnosti vozidla s ukončenou životnosťou recyklovať tak, aby sa jednotlivé komponenty dali znovu použiť v pôvodnej forme alebo ako zdroj materiálu na výrobu nových dielov. Tento cieľ sa nám už podarilo dosiahnuť v prípade kovových dielov. Takisto sklo a mnohé plasty sa nám darí ekonomicky zhodnocovať. Skupina BMW zohráva dôležitú úlohu v tomto procese tým, že je priekopníkom nových technológií. Odborne rozobraté motory možno zregenerovať a znovu použiť na ich pôvodný účel, vo forme špičkovo recyklovaných dielov.

 • Recyklácia zvyšku vozidla

  Po odmontovaní využiteľných dielov a recyklovateľných materiálov sa zostávajúca kostra vozidla transportuje do drviacej prevádzky na ďalšie spracovanie. Karoséria sa tu rozreže na kusy veľkosti dlane a roztriedi. Plasty, textil, železné a neželezné kovy sa následne ďalej spracujú.

KONŠTRUKCIA PRE RECYKLÁCIU.

Konštruktéri BMW už pri procese vývoja produktu položia základy efektívnej a ekologickej recyklácie vozidla po ukončení jeho životnosti. Recyklácia je preto neoddeliteľnou súčasťou procesu vývoja každého nového vozidla. Táto koncepcia umožňuje včas prihliadať na aspekty, ktoré ovplyvňujú recykláciu, ako napríklad konštrukcia komponentu, výber materiálov a spojovacie techniky.
Propagácia používania recyklovaných druhotných materiálov s požadovanou úrovňou kvality pri výrobe nových vozidiel je takisto jedným z dôležitých cieľov pre našich konštruktérov. To dláždi cestu k autonómnym materiálovým cyklom.

Všetky služby poskytované skupinou BMW

VŠETKY SLUŽBY POSKYTOVANÉ SKUPINOU BMW

INTELIGENTNÉ KOMPONENTY S OBNOVENOU ŽIVOTNOSŤOU.

Dlhodobým cieľom spoločnosti BMW je minimalizovať vplyv vozidla na životné prostredie počas jeho celého životného cyklu. Okrem toho už samotný vývoj a výroba každého nového vozidla pripravuje cestu na jeho environmentálne akceptovateľnú a efektívnu recykláciu.

 • Opatrenia pre environmentálne akceptovateľnú recykláciu

  • Vo fáze vývoja konštruktéri vyhodnocujú možnosti recyklácie každého komponentu a svoje zistenia zaznamenávajú do výkresu komponentu.
  • Recyklačné koncepcie sa pripravujú pre veľké diely, ako sú napríklad nárazníky, palubná doska a pod.
  • Pri výbere materiálov sa snažíme čo najviac obmedzovať ich rôznorodosť a vyhýbame sa nerecyklovateľným materiálom.
  • Použitie inteligentných technológií na spájanie dielov zaisťuje, že väčšinu komponentov je po rozobratí možné roztriediť podľa materiálov.
  • Vplyv použitých komponentov na životné prostredie sa systematicky vyhodnocuje v prípadových štúdiách zameraných na posúdenie životného cyklu.
  • Vykonávajú sa virtuálne aj skutočné procesy demontáže, aby sa u každého vozidla BMW zaistilo splnenie stanovených cieľov.
  • BMW prostredníctvom školení a podrobnej dokumentácie poskytuje výsledky týchto analýz všetkým hospodárskym subjektom, ktoré sa zúčastňujú recyklačného procesu.

 • Efektívna recyklácia vozidiel BMW

  Pre všetky vozidlá BMW sa uplatňujú nasledovné opatrenia s cieľom zaistiť:
  • aby pyrotechnické zariadenia, ako sú napríklad airbagy a napínače bezpečnostných pásov, bolo možné odpáliť štandardizovaným aktivačným zariadením,
  • aby všetky prevádzkové kvapaliny, tzn. oleje, palivo, zmes z chladiča a brzdová kvapalina, bolo možné rýchlo a úplne vypustiť cez určený navŕtaný alebo vypúšťací otvor,
  • aby boli všetky plastové diely s hmotnosťou vyššou ako 200 gramov označené, z akého materiálu sú vyrobené,
  • aby všetky veľké plastové diely určené na ekonomickú recykláciu bolo možné rýchlo a ľahko vymontovať.

ODOVZDANIE VOZIDIEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSŤOU.

Posledný držiteľ alebo vlastník vozidla musí vozidlo odovzdať u niektorého z autorizovaných predajcov alebo na certifikovanom zbernom mieste, kde dostane certifikát o zničení, ktorý mu umožní odhlásiť vozidlo z evidencie. Autorizované zberné miesta odoberajú bezplatne vozidlá BMW s ukončenou životnosťou. Na bezplatné odovzdanie vozidla musia byť splnené nasledujúce podmienky:
vozidlo s ukončenou životnosťou musí byť kompletné (vrátane motora, prevodovky, karosérie, katalyzátora, meracích elektronických komponentov a ďalších komponentov) a musí byť zbavené odpadu.