PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ.

Spoločnosť BMW Slovenská republika s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika, IČO: 51112736 (ďalej len „BMW Slovensko”) Vám ďakuje za návštevu tejto stránky a za záujem o BMW produkty. 

Zistiť viac

VAROVANIE PRED PODVODNÝMI EMAILAMI.

BMW od Vás nebude nikdy požadovať, aby ste elektronickou poštou zaslali či potvrdili osobné údaje zahŕňajúce napríklad Vaše meno, adresu, heslá či finančné informácie. Ak dostanete email od niekoho, kto sa bude vydávať za BMW alebo za divíziu BMW, napríklad za bezpečnostný odbor, prípadne za odbor zodpovedný za organizovanie súťaží, a bude požadovať takýto typ informácií, NEODPOVEDAJTE PROSÍM. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o podvodný email, ktorého jediným cieľom je vylákať z Vás osobné informácie. Odporúčame, aby ste odosielateľa zaradili do zoznamu zablokovaných odosielateľov rozosielajúcich spamy.

Zistiť viac

POSLEDNÉ PODVODNÉ EMAILY.

Email od "asistenta z bezpečnostného odboru BMW"
Možno ste dostali email, údajne od asistenta bezpečnostného odboru BMW, v ktorom sa uvádzalo, že máte kliknúť na istý odkaz, aby ste z bezpečnostných dôvodov do 24 hodín potvrdili Váš účet, lebo inak bude zrušený. Chceli by sme Vás informovať, že ani BMW, ani nijaká z pridružených spoločností BMW nemajú asistenta bezpečnostného odboru BMW. Je to podvodný email. NEREAGUJTE PROSÍM NAŇ.

Email od odboru "BMW zodpovedného za organizovanie súťaží"
Možno ste dostali email, údajne od odboru BMW zodpovedného za organizovanie súťaží, v ktorom sa uvádza, že ste získali výhru. Chceli by sme Vás informovať, že ani BMW, ani nijaká z pridružených spoločností BMW nemajú asistenta odboru pre organizovanie súťaží BMW. Je to podvodný email. NEREAGUJTE NAŇ PROSÍM.

Zistiť viac

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Pri využívaní našich služieb môžete byť požiadaní o uvedenie vašich osobných údajov. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné a v prípade polí neoznačených hviezdičkou (*) je nepovinné pre účely spracovania vašej požiadavky. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie a využitie vašich osobných údajov na účely poradenstva, reklamy a prieskumu trhu je možné len s vaším súhlasom. Len s vaším súhlasom môžu byť vaše údaje poskytnuté na účely uvedené vyššie tretej osobe.

BMW Slovensko ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu na nasledovné účely: (i) zasielanie informačných materiálov, pozvánok na podujatia, informácii o produktoch, službách a akciách a súvisiaci prieskum trhu (IS Marketing); (ii) organizovanie a vyhodnocovanie spotrebiteľských súťaží (IS Spotrebiteľské súťaže); (iii) spracovanie žiadostí a podnetov (IS Infolinka / Žiadosti) a (iv) spracovanie a vybavenie žiadosti o skúšobnú jazdu (IS Skúšobné jazdy). BMW Slovensko je v zmysle § 10 ods. 3 pís. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu z dôvodu, že dané spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné v rámci predzmluvných vzťahov s Vami alebo na plnenie alebo rokovanie o zmluve, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana. V týchto prípadoch BMW Slovensko spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely: (i) zapožičiavanie vozidiel (IS Zapožičiavanie vozidiel) a (ii) podpora predaja vozidiel BMW a MINI (IS Podpora predaja).

BMW Slovensko môže spracúvať vo svojich informačných systémoch nasledovné osobné údaje: (i) IS Marketing: oslovenie, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mail, telefonický kontakt, aktuálne vlastnené vozidlo, vozidlo BMW o ktoré má zákazník záujem, plánovaný dátum kúpy nového vozidla, hobby; (ii) IS Spotrebiteľské súťaže: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt, fotografia, aktuálne vlastnené vozidlo, vozidlo BMW o ktoré má zákazník záujem, plánovaný dátum kúpy nového vozidla, hobby; (iii) IS Infolinka / Žiadosti: meno, názov firmy, číslo OP, IČO, bydlisko/sídlo, telefonický kontakt, email, dátum podania žiadosti, model vozidla, číslo karosérie (VIN), vozidlo BMW o ktoré má zákazník záujem, plánovaný dátum kúpy nového vozidla; (iv) IS Skúšobné jazdy: oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mail, podpis, značka, model a rok prihlásenia súčasného vozidla, plánovaný dátum kúpy vozidla, rok narodenia, hobby, zamestnanie, odvetvie, názov spoločnosti, číslo vodičského preukazu; (v) IS Zapožičiavanie vozidiel: oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mail, podpis, značka, model a rok prihlásenia súčasného vozidla, plánovaný dátum kúpy vozidla, rok narodenia, hobby, zamestnanie, odvetvie, názov spoločnosti, číslo vodičského preukazu; (vi) IS Podpora predaja: oslovenie, titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa, telefónny kontakt, e-mail, rok narodenia, profesia, pozícia, podpis, názov spoločnosti, údaje o súčasnom vozidle, údaje o vozidle o ktoré má dotknutá osoba záujem, číslo vodičského preukazu.

Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani prenášané do tretích krajín.

Spoločnosť BMW Slovensko zodpovedá ako prevádzkovateľ za bezpečnosť osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté. V tých prípadoch, kedy zaslaním požiadavky dochádza k poslaniu osobných údajov vybranému BMW Dílerovi zodpovedá za bezpečnosť týchto údajov a za súlad spracovania s právnymi predpismi ako prevádzkovateľ tento vybraný BMW Díler.

BMW Slovensko ako prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje poskytnúť svojim sprostredkovateľom alebo subdodávateľom, a to výlučne na účel, ktorý je vami odsúhlasený a zároveň uvedený v zmluve so sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov BMW Slovensko:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, so sídlom Petuelring 130, Mníchov 80788, Nemecko.

Teleperformance CZ, a.s., Sukova trida 1556, CZ-530 02 PARDUBICE, IČO 26150450

Direct Marketing, a.s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31377793

MediaCall, s.r.o., so sídlom, Špitálska 885/2a, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 24198013

Cromwell, a.s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31353746

CREATIVE PRO s.r.o., Tajovského 3339/16, 811 04 Bratislava, IČO: 35 968 702

Market Vision Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava, IČO: 35949376

AWP Sloutions ČR a SR s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871

Miracle s.r.o., Čečinová 21/A, 821 05 Bratislava, IČO: 35866365

M7 s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35853123

 

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu Zákaznícky servis BMW, Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika alebo e-mailom na zakaznicky.servis.sk@bmw.com.

Zistiť viac

COOKIES.

Cookie je malý textový súbor, ktorý bude z webových stránok uložený na váš disk. Cookies nespôsobujú vášmu počítaču žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies našich webových stránok neprenášajú v žiadnom prípade vaše osobné údaje. Použitie cookies môžete nastavením vášho prehliadača deaktivovať. Aby sme vám mohli poskytnúť našu ponuku individuálne, musíme v niektorých oblastiach stránok cookies použiť. Anonymné vyhodnotenie cookies môže byť využité na štatistiku.

Zistiť viac

AUTORSKÉ PRÁVA.

Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, animácie, videá a ich zoradenie na týchto stránkach sú predmetom ochrany autorských práv a iných práv duševného vlastníctva patriacim BMW Slovensko alebo iným spoločnostiam patriacim do skupiny BMW Group. Tieto autorské diela nesmú byť na komerčné účely kopírované, rozširované, pozmeňované alebo sprístupňované tretím osobám. Časť týchto web stránok môže obsahovať autorské diela tretích strán.

Zistiť viac

OCHRANNÉ ZNÁMKY.

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky zobrazené na týchto webových stránkach chránené v prospech BMW AG, príp. iných spoločností patriacich do skupiny BMW Group. To platí hlavne, avšak nie len na značky, názvy modelov, logá a emblémy.

Zistiť viac

LICENCIE.

BMW Slovensko sa snaží ponúknuť návštevníkom inovatívne a informatívne webové stránky. Avšak návštevníci týchto stránok musia rozumieť, že BMW Group je oprávnené chrániť svoje práva duševného vlastníctva vrátane patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv. Preto nič na týchto stránkach nemožno vykladať ako súhlas s použitím práv duševného vlastníctva spoločností patriacich do skupiny BMW Group alebo tretích strán.

Zistiť viac

RECYKLÁCIA V BMW.

Vaše BMW je výsledkom komplexného programu recyklácie. Čo to však znamená v praxi? Znamená to, že všetky požiadavky recyklácie sa berú do úvahy od úplného začiatku, od začiatku vývoja vozidla BMW. Jedným z príkladov je voľba používaných materiálov, starostlivo vyberaných tak, aby kládli čo najmenšie nároky na zdroje surovín a zaručovali účinnú recykláciu, šetrnú k životnému prostrediu. Každé vozidlo BMW je navrhnuté tak, aby umožňovalo ľahkú a hospodárnu recykláciu na konci svojej dlhej životnosti. Znalosti a skúsenosti v tejto oblasti zhromažďujeme už od roku 1994 v jedinečnom stredisku BMW pre demontáž a recykláciu neďaleko Mníchova. S akýmikoľvek otázkami ohľadom vrátenia vášho vyslúžilého vozidla sa preto obracajte na svojho najbližšieho partnera spoločnosti BMW, ktorý vám s potešením odpovie.

Zistiť viac

ZODPOVEDNOSŤ.

Tieto webové stránky sú zostavované s najvyššou mierou starostlivosti. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím týchto webových stránok je vylúčená, ak neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Ak budú tieto stránky prevádzkované treťou osobou, nepreberá BMW Slovensko žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Zistiť viac

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV.

Z dôvodu právnej povinnosti Vás informujeme, že Komisia EÚ implementovala online platformu pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, známku ako platforma RSO (riešenie sporov on-line). O platforme RSO sa môžete dozvedieť viac na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša emailová adresa je zakaznicky.servis.sk@bmw.com. Podotýkame, že sme povinní poskytnúť Vám túto informáciu bez ohľadu na Vašu účasť v akejkoľvek schéme alternatívneho riešenia sporov.

Zistiť viac

PRÁVNE INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BMW CONNECTEDDRIVE.

Informácie o zmluvných podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov pre služby ConnectedDrive nájdete v príslušných dokumentoch nižšie.


Ak máte otázky týkajúce sa špecifikácií vášho vozidla, obráťte sa na linku zákazníka BMW: +421 2 60202080

Zistiť viac

COMPLIANCE A ĽUDSKÉ PRÁVA V SPOLOČNOSTI BMW GROUP.

REŠPEKTOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV A NORIEM SÚVISIACICH SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM.

BMW Group si ako spoločnosť uvedomuje svoju zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv a noriem týkajúcich sa životného prostredia. To platí nielen pre naše vlastné obchodné aktivity, ale aj pre naše globálne dodávateľské reťazce.

 

Viac o našom prístupe a našich procesoch implementácie nemeckého Zákona o povinnej starostlivosti podnikov v súvislosti s dodávateľskými reťazcami sa dozviete kliknutím na www.bmwgroup.com/humanrights

 

Pre oznamovateľov: Všetko, čo potrebujete vedieť o mechanizme podávania sťažností, nájdete v príslušnom dokumente a tiež v Oznámení o ochrane osobných údajov pre oznamovateľov.

Zistiť viac

BMW GROUP SPEAKUP LINE.

Zamestnanci BMW Group a externí oznamovatelia môžu anonymne a dôverne hlásiť možné porušovanie ľudských práv a zodpovedajúcich ekologických noriem v rámci spoločnosti prostredníctvom BMW Group SpeakUP Line. BMW Group SpeakUP Line je k dispozícii po celý deň v 34 jazykoch vo všetkých krajinách, v ktorých BMW Group pôsobí, prostredníctvom miestnych bezplatných telefónnych čísel. Oznámenia môžu byť hlásené aj online.

 

Telefónna linka pre SR: 0800 113 418

 

Online kontakt: https://bmwgroup.speakup.report/main

 

Prístupový kód: 115 355

Zistiť viac

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

BMW Slovenská republika s.r.o.

Zistiť viac

PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI.