Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

  Spoločnosť BMW Slovenská republika, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva, so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 112 736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 122411/B (ďalej len „BMW Slovenská republika, s.r.o.“) týmto v súvislosti plánovaným s cezhraničným zlúčením (ďalej len „Cezhraničné zlúčenie“) spoločnosti BMW Slovenská republika, s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti a spoločnosti Eoana GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa rakúskeho práva, so sídlom Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Rakúsko, zapísaná v rakúskom obchodnom registri pod č. FN 483609 s (ďalej len „Eoana GmbH“) ako zanikajúcej spoločnosti, v súlade s ustanoveniami § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) oznamuje nasledovné:

  • informáciu, že spoločnosť v dôsledku Cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, ak sa navrhuje, aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo územia Slovenskej republiky:

  Po Cezhraničnom zlúčení bude nástupníckou spoločnosťou spoločnosť BMW Slovenská republika, s.r.o., ktorá nepremiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky. Sídlo spoločnosti BMW Slovenská republika, s.r.o. po Cezhraničnom zlúčení ostane na adrese Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.
   

  • informáciu v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, ak bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia Slovenskej republiky:

  Po Cezhraničnom zlúčení bude nástupníckou spoločnosťou spoločnosť BMW Slovenská republika, s.r.o., ktorá nebude mať sídlo mimo územia Slovenskej republiky. Spoločnosť BMW Slovenská republika, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Táto právna forma je upravená v §§ 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
   

  • účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za posledné po sebe idúce tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu za všetky roky jej trvania:

  Účtovné závierky možno bezplatne získať na adrese spoločnosti BMW Slovenská republika, s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika a na webovej adrese: https://www.bmw.sk/.


   

  • priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení uplynulo viac ako šesť mesiacov:

  Od vyhotovenia poslednej riadnej účtovnej závierky do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
   

  • meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka, adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje:

  JUDr. Tatiana Schweighoferová

  Notársky úrad JUDr. Tatiana Schweighoferová

  Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

  Tel.: +421 2 555 71 916

  Fax: +421 2 555 71 917

  E-mail: schwt@stonline.sk
   

  Zistiť viac

  Information relating to the cross-border merger under the provision of § 69aa paragraph 4 of Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended

  Company BMW Slovenská republika s. r. o., a limited liability company established and governed by the laws of Slovakia, with its registered office at Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovak republic, Id.-No. (IČO): 51 112 736, registered with the Commercial register of the District court Bratislava I, sec. Sro, insert. No. 122411/B (hereinafter referred to as ”BMW Slovenská republika s. r. o.“) hereby announces, in connection with the planned cross-border merger (hereinafter referred to as "Cross-Border Merger") of BMW Slovenská republika s. r. o. as successor company and Eoana GmbH, a limited liability company established and governed by the laws of Austria, with its registered office at Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Austria, Id.-No.: FN 483609 s (hereinafter referred to as ”Eoana GmbH”) as a transferor company under § 69aa paragraph 4 of Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended (hereinafter referred to as "Commercial Code") as follows:

  • information that the company will relocate its registered office out of the territory of the Slovak Republic due to the Cross-Border Merger if it is proposed that the successor company is to have its registered office outside the territory of the Slovak Republic:

  following the Cross-Border Merger, the successor company is BMW Slovenská republika s. r. o. that will not relocate its registered office out of the territory of the Slovak Republic. The registered office of BMW Slovenská republika s. r. o. following the Cross-Border Merger will remain at the address Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak republic.
   

  • information in the official language on the legal form of the successor company together with a reference to the particular provisions of the legal regulations governing such legal form if the successor company is to have its registered office outside the territory of the Slovak Republic:

  following the Cross-Border Merger, the successor company is BMW Slovenská republika s. r. o. that will not have its registered office out of the territory of the Slovak Republic. BMW Slovenská republika s. r. o. is a limited liability company. This legal form is governed by §§ 105 et seq. of the Commercial Code.
   

  • the financial statements of all participant companies or of their legal predecessors for the last three consecutive years, and if any of the companies was established later and had no legal predecessor, for all years of its existence:

  The financial statements can be obtained free of charge at the address of BMW Slovenská republika s. r. o., at Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak republic and website: https://www.bmw.sk/.


   

  • interim financial statements drawn up as of the day not be earlier than the first day of the third month preceding the drawing up of the common draft terms of the cross-border merger if the last annual financial statements were drawn up as of the day from which more than six months elapsed before drawing up the common draft terms of the cross-border merger:

  Not more than six months elapsed from the day of drawing up of the last annual financial statements and the day of drawing up the common draft terms of the cross-border merger.
   

  • the name and surname of the notary who will issue the certificate under § 69aa paragraph 7 of the Commercial Code, the address of his/her office and also his/her additional contact data, as the case may be:

  JUDr. Tatiana Schweighoferová
  Notary office JUDr. Tatiana Schweighoferová
  Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava, Slovak republic
  Tel.: +421 2 555 71 916

  Fax: +421 2 555 71 917

  E-mail: schwt@stonline.sk

  Zistiť viac