DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM ODKLADU SPLÁTOK V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM NEBEZPEČNE NÁKAZLIVEJ  CHOROBY COVID-19

Vážení zákazníci,
spoločnosť BMW Financial Services Slovakia veľmi starostlivo sleduje vývoj situácie súvisiacej so šírením nákazlivej choroby COVID-19 ako aj mimoriadne opatrenia prijímané vládou Slovenskej republiky.
Ak ste sa ocitli v súvislosti s pandémiou COVID 19 v zložitej finančnej situácii, sme pripravení, pre Vás okamžite zrealizovať riešenie, v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. za mimoriadne obdobie.
V prípade, ak sa rozhodnete túto ponuku využiť, prečítajte si, prosím, veľmi starostlivo nižšie uvedené informácie a využite formulár žiadosti o odklad splátok, ktorý nájdete pod týmito informáciami.
Ďakujeme.
Váš tím BMW Financial Services
 
Informácie k odkladu splácania úveru poskytnutého malému podnikateľovi - fyzickej osobe a malému zamestnávateľovi.


Pojmy a ich výklad:

Veriteľom sa rozumie osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania malým zamestnávateľom a iným podnikateľom - fyzickým osobám
Dlžníkom sa pre účel žiadosti o odklad splátok rozumie malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve
Malý zamestnávateľ je spoločnosť do 250 zamestnancov s ročným obratom max. 50 mil. EUR a/alebo jeho celková ročná rozvaha nepresahuje 43 mil. EUR


Odklad splácania
úveru je:
1. odloženie splátok istiny úveru
2. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru
3. odloženie splatnosti úveru splatného jednorázovo
Splátka úveru je splátka istiny úveru, alebo splátka úveru.
 
Dĺžka odkladu
veriteľ povolí odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti, maximálne na 3 mesiace s možnosťou predĺženia odkladu o ďalšie 3 mesiace.
žiadosť o dodatočné predĺženie musí byť podaná pred uplynutím platnosti pôvodného odkladu a na rovnakom formulári žiadosti ako pôvodná žiadosť
Veriteľ nie povinný odklad splátok povoliť, ak:
dlžník mešká so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu
žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená
žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený nižšie
 
Vplyv odkladu splátok na splácanie úveru
odklad splátok znamená, že po dobu odkladu nemáte povinnosť platiť odložené splátky. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí
v prípade, že je súčasťou splátky úveru aj platba poistného, táto povinnosť trvá aj počas odkladu splátky. O spôsobe a výške tejto platby za poistenie vás budeme informovať po spracovaní Vašej žiadosti
odložené splátky sa odpúšťajú, ale povinnosť na ich zaplatenie sa odkladá a ich splatnosť nastane po splatnosti pôvodne dohodnutých splátok, tzn. že pôvodná doba splácania úveru sa predĺži o toľko splátok, koľko bude odložených
 ak zvolíte možnosť odkladu splátok bez predĺženia doby splácania, tak odložené splátky Vám budú rozpočítané do splátok, ktorých splatnosť nastane po uplynutí doby odkladu
odklad splátok v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. sa nepovažuje za omeškanie splácania úveru a nemá negatývny vplyv na informácie v úverovom registri, ktoré by Vám mohli v budúcnosti ťažiť prístup k ďalším úverom
 
Proces podania žiadosti a jej spracovanie
žiadosť o odklad splácania úveru v súvislosťou s pandémióu je nutné podať písomne a to iba prostredníctvom tlačiva, ktoré je uvedené nižšie. Stačí si žiadosť stiahnuť na tejto stránke, vyplniť ju a odoslať do BMW Financial Services Slovakia
v žiadosti vyplňte všetky požadované údaje a uvedťe aj požadovanú dĺžku trvania odkladu splátok
scan či fotografiu podpísanej žiadosti nám zašlite na e-mailovú adresu bmwfs@bmw.sk
v prípade zaslania poštou, posielajte vyplnenú žiadosť na adresu:
BMW Financial Services Slovakia, Karadžičova 8, 82108 Bratislava
ak žiadosť bude úplná a budete spĺňať všetky zákonné podmienky pre schválenie odkladu splátok, informácia o povolení odkladu splátok vám bude doručená v lehote 30 dní od podania žiadosti na emailovú adresu uvedenú v žiadosti
spolu s informáciou o povolení odkladu splátok obdržíte aj nový splátkový kalendár, zohľadňujúcí odklad splátok
s podaním žiadosti nie sú spojené žiadne administratívne poplatky, náklady a odplaty
ak bude žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať za účelom odstránenia nedostatkov
v prípade, ak nebudete spĺňať nárok na odklad splátok v súlade so zákonom, budeme nútení Vašu žiadosť o odklad splátok odmietnuť
 
Možnosť odkladu splátok sa nevzťahuje na zmluvy o finančnom lízingu. Pri týchto zmluvách môžete požiadať o úpravu splátkového kalendára a BMW Financial Srvices túto žiadosť posúdi individuálne.