VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O BMW CONNECTED DRIVE

FAQ - Často kladené otázky.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o výbave BMW ConnectedDrive Services? Máte otázky ohľadom Bluetooth a USB pripojenia? Tu nájdete odpovede, linky aj kontaktné údaje.

Zistiť viac
 • Čo je Bluetooth®?

  Bluetooth® je priemyselný štandard, ktorý umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi rozličnými zariadeniami. Bluetooth® profily podporujú rozličné funkcie. Profily relevantné pre vozidlá obsahujú napríklad hands-free profil alebo profil prístupu k telefónnemu zoznamu. Ďalšie informácie o technológii Bluetooth® nájdete na internete na adresách www.Bluetooth.com a www.Bluetooth.org.

 • V ktorých modeloch BMW je Bluetooth® k dispozícii?

  BMW bolo prvým výrobcom automobilov, ktorý uviedol komunikačný štandard Bluetooth® pre integráciu mobilných telefónov a ponúka ho vo všetkých modeloch vozidiel. Predpokladmi využitia tohto štandardu je doplnková výbava SA 644 Príprava pre mobilné telefóny s rozhraním Bluetooth alebo SA Príprava pre mobilné telefóny s Bluetooth rozhraním Business (výbavový kód SA 639 pre Severnú Ameriku).

 • Ktoré mobilné zariadenia s technológiou Bluetooth® môžem použiť s výbavou BMW príprava pre mobilné telefóny?

  Zoznam mobilných zariadení, testovaných v BMW, nájdete na internete na adrese www.bmw.sk/bluetooth. Tu zároveň nájdete informácie o podporovaných funkciách vášho mobilného zariadenia vo vozidle, spolu s ďalšími poznámkami ohľadom ich využitia.

 • Môžem vo svojom vozidle použiť Bluetooth® zariadenie, ktoré nie je na zozname?

  BMW odporúča použiť telefóny, uvedené na adrese www.bmw.sk/bluetooth, ktoré pri testoch preukázali pozitívne výsledky. Telefóny mimo zoznamu by vo všeobecnosti mali podporovať základné funkcie. Neboli však potvrdené testovaním v BMW.

 • Prečo nie je moje mobilné zariadenie v zozname mobilných zariadení, ktoré sa testovali v BMW?

  Pre veľký počet zariadení na trhu je nutné pristúpiť k výberu z nich. Skôr než pridáme konkrétne zariadenie na náš zoznam, musí prejsť rozsiahlym testovaním v kombinácii so všetkými typmi prípravy pre mobilný telefón, inštalovanými do vozidiel BMW. Ak mobilné zariadenie testom prejde, je pridané na zoznam zariadení, testovaných v BMW. BMW spolupracuje so všetkým poprednými výrobcami mobilných zariadení, s cieľom zahrnúť na svoj zoznam čo najnovšie typy v najskoršom možnom termíne.

 • Môžem využiť mobilné zariadenie uvedené na adrese www.bmw.sk/bluetooth s odlišnou verziou softvéru?

  BMW odporúča používať mobilné zariadenia s tou verziou softvéru, ktorá je uvedená na www.bmw.sk/bluetooth. Ohľadom iných verzií softvéru a ich dopadu na funkčnosť a kompatibilitu nemôžeme poskytnúť žiadne vyjadrenia. Vo všeobecnosti však zvykne platiť, že ak sa použije iná verzia softvéru v zmysle, že je novšia, tak funkčnosť a kompatibilita bude podobná. Vezmite prosím tiež na vedomie, že obmedzenia funkčnosti môžu byť v niektorých prípadoch spôsobené dátami uloženými v mobilnom zariadení a veľkosťou týchto dát.

 • Aké sú rozdiely medzi jednotlivými mobilnými zariadeniami po stránke ovládania a rozsahu funkcií?

  Výrobcovia telefónov aplikujú štandard Bluetooth® rozličnými spôsobmi. Spôsob aplikovania medzi jednotlivými zariadeniami sa výrazne odlišuje a môže sa meniť aj v priebehu životného cyklu daného modelu, čo znamená, že sa môžu vyskytnúť obmedzenia funkčnosti vo vozidle, za ktoré BMW Group nepreberá zodpovednosť. Okrem verzie softvéru môžu funkčnosť a kompatibilitu mobilného zariadenia ovplyvniť aj nasledujúce faktory:
  – Verzia hardvéru mobilného zariadenia
  – Konfigurácia mobilného zariadenia (napr. veľkosť adresára, úsporný režim batérie)
  – Prevádzkový stav mobilného zariadenia (napr. nabitie batérie, dĺžka prevádzky, stupeň opotrebovania)
  – Mobilná sieť a SIM karta
  Z tohto dôvodu nie je možné vylúčiť občasné obmedzenia funkčnosti dokonca ani v prípade mobilných zariadení, ktoré inak fungujú spoľahlivo.

 • Čo sa stane, ak je vo vozidle viac než jedno registrované mobilné zariadenie s aktivovanou funkciou Bluetooth®?

  Keď sa systém vo vozidle zapne, automaticky vyhľadáva mobilné zariadenie, ku ktorému bol pripojený naposledy. Ak toto zariadenie do určitého času nenájde, automaticky hľadá ďalší telefón zo zoznamu registrovaných. V prípade potreby prejde ich zoznam opakovane.

 • Koho môžem kontaktovať, ak mám problém s Bluetooth® rozhraním na svojom mobilnom zariadení?

  Ak máte otázky ohľadom svojho mobilného zariadenia, informácie nájdete v návode na jeho použitie. Pomoc vám poskytne aj výrobca zariadenia alebo váš mobilný operátor.

 • Ako zistím model svojho mobilného zariadenia?

  Zadajte sériové číslo na nasledujúcu webstránku:
  [support.apple.com/specs]

  HTC:
  Informácia o modeli je zväčša uvedená na vonkajšej strane puzdra, alebo v menu, nasledujúcim postupom:
  Windows Mobile 6.1: [Start][Settings][System][Device Information][Identity][Model No.]
  Windows Mobile 6.5: [Settings][All settings][System][Device Information][Identity]
  Android: [Menu][Settings][Info][Model Number]

  Motorola:
  Údaj býva bežne uvedený na CE nálepke z vnútornej strany puzdra; v niektorých prípadoch pod batériou.

  Nokia:
  Na klávesnici zadajte kód *#0000#

  RIM:
  [Applications][Options][About]

  Sony Ericsson:
  Údaj býva bežne uvedený na CE nálepke z vnútornej strany puzdra; v niektorých prípadoch pod batériou.
  Alternatívne v menu: [Settings][General][Phone Status] pod položkou Model

  LG:
  Údaj býva bežne uvedený na CE nálepke z vnútornej strany puzdra; v niektorých prípadoch pod batériou.

  Samsung:
  Informácia sa krátko zobrazí pri zapnutí mobilného zariadenia.

  Palm:
  [Device Info] [Name]

 • Ako zistím verziu softvéru môjho mobilného zariadenia?

  Apple:
  [Settings][General][About][Version]

  HTC:
  [Start][Settings][System][Device information][ROM version]

  Motorola:
  Na klávesnici zadajte kód *#9999# alebo [Menu][Settings][Phone Status][Other Info][S/W version]

  Milestone: [Settings][Telephone info][Firmware Version]

  Nokia:
  Na klávesnici zadajte kód *#0000#

  RIM:
  [Applications][Options][Info]

  Sony Ericsson:
  [Menu][Settings][Update Service][Software Version]
  Windows (napr. X1): [Start][Settings][System][Device Information][ROM Version]

  LG
  Na klávesnici zadajte kód 2945# alebo [Menu][Settings][Phone Settings][Phone Info]

  Samsung
  Na klávesnici zadajte kód *#1234# alebo *#9999# alebo *#0000#

  Palm
  [Device info][Further info][Software]

 • Pri resetovaní do továrenských nastavení si telefón pýta kód zariadenia. Kde nájdem tento kód?

  Túto informáciu nájdete v návode na použitie vášho mobilného zariadenia. Môžete ho získať aj od výrobcu zariadenia.

 • Hlasitosť pri telefonovaní vo vozidle je príliš nízka alebo vysoká. Ako môžem nastaviť hlasitosť hovoru?

  Prosím overte si, či je možné nastavovať hlasitosť pomocou ovládacích prvkov vozidla. Inak je potrebné hlasitosť nastaviť priamo na mobilnom telefóne (toto nemusí platiť pre všetky zariadenia).

 • Na čo nesmiem zabudnúť pri používaní mobilného zariadenia vo vozidle?

  Prosím nevystavujte zariadenie extrémnym podmienkam (napr. teplota, vlhkosť), ktoré by mohli ovplyvniť ich funkčnosť. Ak teplota príliš stúpne, je potrebné vypnúť nabíjanie. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie svojho zariadenia.

 • Čo je USB audio rozhranie?

  USB audio rozhranie umožňuje pripojiť zariadenia Apple iPhone/iPod, vhodné MP3 prehrávače a USB kľúče k vášmu vozidlu pomocou USB konektora alebo vhodného snap-in adaptéra (nie cez pripojenie Bluetooth alebo AUX). Pripojené zariadenie sa dá riadiť ovládacími prvkami vozidla a zvukové súbory na ňom uložené sa dajú prehrávať cez audiosystém vozidla. Systém ponúkne výber hudby podľa žánru, interpreta, albumu, skladby alebo playlistu. Zobrazené informácie zodpovedajú informáciám, uloženým na MP3 prehrávači (napr. ID3 tagy).

 • Ktoré zariadenia sú podporované?

  Podporované sú nasledujúce triedy zariadení (podrobnosti nájdete v sekcii o kompatibilite na príslušnej webstránke BMW Group):
  • Apple iPhone a iPod
  • MP3 prehrávače a USB kľúče (úložné zariadenia USB zodpovedajúce špecifikáciám na triedu úložných zariadení USB)
  • MP3 prehrávače s Media Transfer protokolom (MTP)
  • Ak sa vo vozidle zobrazí informácia "Device not supported", znamená to, že zariadenie nepatrí do vhodnej triedy zariadení
  Z dôvodu veľkého počtu zariadení na trhu a technických rozdielov medzi nimi je možné plne zaručiť ich funkčnosť a kompatibilitu vo vozidle iba pomocou prevádzkovej skúšky priamo vo vozidle.

 • Na čo musím dávať pozor pri používaní USB zariadenia vo svojom vozidle?

  Prosím uvedomte si, že mobilné USB zariadenia neboli vyvinuté pre používanie vo vozidlách. Preto ich extrémne podmienky vo vozidle, napríklad teplo, chlad alebo silné vibrácie, môžu poškodiť.

 • Na čo musím dávať pozor pri používaní USB kľúča?

  V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že staršie USB kľúče alebo USB kľúče s nízkou prenosovou rýchlosťou vozidlo nedokáže identifikovať. To môže spôsobiť dlhšie časy čakania.
  Vyhnite sa systému súborov CDFS. Odporúča sa systém súborov FAT32. Informácie o iných podporovaných formátoch nájdete v užívateľskej príručke vášho vozidla.

 • Na čo musím dávať pozor pri použití mobilného zariadenia ako zdroja hudby?

  Niektoré mobilné zariadenia neumožňujú súčasnú prevádzku Bluetooth rozhrania pre viacero funkcií, čo znamená, že pri prehrávaní hudby zariadenie nebude schopné napr. prijať či vyslať telefonický hovor.

 • Dostáva zariadenie pri pripojení aj elektrickú energiu?

  Keď sú pripojené zariadenia Apple iPhone/iPod, MP3 prehrávače a mobilné telefóny, dostávajú cez USB rozhranie aj elektrickú energiu. V závislosti od systému vozidla je sila elektrického prúdu až do hodnoty 1 A. Ak bolo vaše mobilné zariadenie pred pripojením k USB audio rozhraniu úplne vybité, môže trvať niekoľko minút, kým bude opäť schopné prehrávať hudbu. Ak vaše vozidlo nie je v prevádzke, nabíjací prúd cez USB rozhranie neprebieha.

 • Na čo musím dávať pozor pri odpájaní USB zariadenia?

  Svoje USB zariadenie môžete od vozidla odpojiť kedykoľvek, bez rizika straty uložených dát.

 • Akým spôsobom je možné zobraziť obaly prehrávaných audio súborov?

  Vo vozidlách s grafickým displejom sa zobrazia aj obaly albumov, uložené na prehrávači.
  V prípade MP3 prehrávačov - USB zariadení v súlade so špecifikáciami pre triedu úložných zariadení USB alebo s Media Transfer protokolom (MTP) - musia byť pre zobrazenie obaly uložené v jednotlivých hudobných súboroch (v meta dátach). Pre uloženie obalu albumu do audio súboru prosím použite špeciálny softvér ako napríklad Apple iTunes, Windows Media Player a podobné.

 • Ako zistím verziu softvéru môjho zariadenia Apple iPhone/iPod?

  Softvérovú verziu vášho zariadenia zistíte v menu cestou Settings > General > About > Version. Ďalšie informácie nájdete na stránkach Apple. Prosím vezmite na vedomie, že iTunes môže automaticky aktualizovať softvér zariadenia iPhone/iPod, čo môže nepriaznivo ovplyvniť súhru tohto zariadenia s USB audio rozhraním.

 • Ako môžem resetovať svoj Apple iPhone/iPod?

  Popis procesu resetovania vášho zariadenia iPhone/iPod nájdete na nasledujúcej adrese:
  support.apple.com/kb/HT1320

 • Čo je MP3 prehrávač s funkciou MTP?

  MTP pochádza z termínu Media Transfer protokol a ide o ďalší vývoj Picture Transfer protokolu. Umožňuje dátový prenos medzi mobilnými zariadeniami a počítačmi. MP3 prehrávače s MTP používajú MTP protokol na prenos a synchronizáciu hudobných súborov. Niektoré prehrávače s MTP umožňujú manuálne prepínanie medzi MTP a USB dátovým režimom. Prosím preštudujte si v každom prípade návod na použitie daného zariadenia.

 • Je možné v mojom vozidle prehrávať videá?

  V závislosti od výbavy vášho vozidla dokážete prehrávať audio a video súbory zo zariadení iPhone/iPod, alebo USB zariadenia cez USB audio rozhranie.
  Videá zo zariadení iPhone/iPod je možné prehrávať iba cez snap-in adaptér alebo pomocou špeciálneho káblového adaptéra. Viac informácií o prehrávaní videí zo zariadení iPhone/iPod vo vašom vozidle a takisto o možnosti získať špeciálny káblový adaptér vám poskytne relevantný predajca.
  Z bezpečnostných dôvodov je možné prehrávať videá iba keď vozidlo stojí.

OTÁZKY A POZNÁMKY O OVLÁDANÍ

 • Ako zaregistrujem (“pripojím”) svoje mobilné zariadenie u prípravy na mobil v mojom BMW?

  Z bezpečnostných dôvodov musia mobilné zariadenie a príprava na mobilný telefón podstúpiť proces jednorazovej registrácie (“pripojenia”). Inštrukcie pre procedúru pripojenia nájdete v návode na obsluhu vášho vozidla, ako aj v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.
  Ak už bolo mobilné zariadenie vo vozidle registrované, spojenie sa nadviaže automaticky pri začiatku cesty. Aby sa však určite nadviazalo, musíte skontrolovať, či máte zapnutú funkciu Bluetooth® v zariadení aj vo vozidle.
  V priebehu procesu registrácie budete požiadaní o vloženie vstupného kľúča. Môžete si zvoliť ľubovoľný kľúč, z bezpečnostných dôvodov by však mal mať minimálne 4 cifry a nemal by byť príliš zvyčajný (napr. “0000” alebo “1234”).

 • Môže byť k rozhraniu Bluetooth® pripojených viac mobilných zariadení súčasne?

  Súčasne sa môžu zaregistrovať štyri mobilné zariadenia. Jedno z týchto mobilných zariadení môže byť aktívne (t.j. pripojené) po celý čas.
  Ak vaše BMW podporuje hudbu cez Bluetooth®, k vozidlu môže byť zároveň pripojené ďalšie zariadenie (mobilný telefón alebo audioprehrávač s funkciou Bluetooth®).

 • Je možné vytiahnuť kľúč zo zapaľovania bez prerušenia telefonátu?

  Kľúč sa dá vytiahnuť zo zapaľovania bez toho, aby sa telefonická konverzácia prerušila. Systém telefónu zostane zapnutý až kým vy, alebo osoba na druhom konci linky, neukončí hovor. V závislosti od výbavy vozidla a stavu nabitia batérie sa však systém môže časom vypnúť. Hovor potom môže pokračovať na samotnom mobilnom telefóne, ak je to potrebné.

 • Zmenil/zmenila som si kontakty, záznamy v kalendári, pripomienky a poznámky vo svojom mobilnom zariadení. Zobrazia sa tieto zmeny aj vo vozidle?

  Prosím overte si, či relevantnú funkciu vaše mobilné zariadenie a výbava vozidla podporujú, na adrese www.bmw.sk/bluetooth.
  Všeobecne platí, že sa dáta aktualizujú pri zapnutí zapaľovania vo vozidle. Prosím skontrolujte aj displej vášho mobilného zariadenia: možno si vaše zariadenie vyžiada potvrdenie prenosu dát.

 • Ako môžem zmeniť poradie položiek v telefónnom zozname (napr. usporiadať ich podľa priezviska)?

  Poradie závisí tak od mobilného zariadenia, ako aj od výbavy vozidla.
  Niektoré mobilné zariadenia nedokážu rozlíšiť mená a priezviská, inými slovami, oboje sa vkladá do jedného textového poľa; v mnohých mobilných zariadeniach sa meno od priezviska oddeľuje čiarkou alebo bodkočiarkou. Platí to predovšetkým o položkách, uložených na SIM karte.
  Niektoré mobilné zariadenia disponujú funkciou nastavenia zmeny poradia položiek, to sa však nemusí prejaviť, keď sa telefónny zoznam prenáša cez Bluetooth®. V aktuálnych vozidlách s relevantnou výbavou sa poradie dá nastaviť na displeji systému iDrive. Viac informácií nájdete v užívateľskej príručke vášho vozidla a na adrese www.bmw.sk/bluetooth.

 • Prečo nemôžem vo vozidle využiť funkciu konferenčného hovoru?

  Túto funkciu musí podporovať vaše vozidlo, vaše mobilné zariadenie aj váš mobilný operátor; možno bude nutné, aby túto funkciu aktivoval operátor na SIM karte.
  Viac sa dozviete v návode na obsluhu vášho mobilného zariadenia, v užívateľskej príručke vozidla a na adrese www.bmw.sk/bluetooth.
  Poznámka: ak nie je aktivovaná funkcia “Čakajúci hovor”, nebude sa dať aktivovať konferenčný hovor s prichádzajúcim hovorom.

 • Prečo sa pri prichádzajúcom hovore nezobrazí číslo volajúceho?

  Vo všeobecnosti to býva spôsobené tým, že si volajúci zablokoval zobrazenie čísla na svojom telefóne.

 • Prečo sa osobe, ktorej volám, neukáže moje telefónne číslo?

  Pozrite si nastavenia svojho mobilného zariadenia, či nemáte zablokované zobrazovanie vášho čísla.
  Ak nemáte, príčinou môže byť fakt, že váš mobilný operátor štandardne aktivuje funkciu CLIR (CLIR = Calling Line Identification Restriction, t.j. obmedzenie identifikácie volajúcej linky). V tom prípade sa obráťte na operátora a nechajte si CLIR deaktivovať.

 • Prečo sa v menu Kancelária v mojom vozidle nezobrazia schôdzky, pripomienky a poznámky?

  Schôdzky staršie než 20 dní alebo naplánované o viac než 50 dní do budúcnosti sa neprenášajú. Realizované pripomienky a pripomienky, naplánované o viac než 90 dní do budúcnosti, sa neprenášajú. Vo vašom vozidle sa nemusia zobraziť všetky schôdzky, uložené vo vašom mobilnom zariadení, aj v závislosti od ich počtu.
  Viac informácií nájdete v návode na obsluhu vášho mobilného zariadenia, v užívateľskej príručke vášho vozidla a na adrese www.bmw.sk/bluetooth.

 • Zhodujú sa zoznamy realizovaných hovorov vo vozidle a v mobilnom zariadení?

  Prenos zoznamu realizovaných hovorov závisí tak od mobilného zariadenia, ako aj od vozidla. Zariadenia, ktoré podporujú export týchto zoznamov, nájdete na stránke www.bmw.sk/bluetooth, spolu s vozidlami, vybavenými touto funkciou.
  Keď používate mobilné zariadenia, ktoré nepodporujú zoznamy hovorov, vo vozidle sa zobrazí zoznam iba tých hovorov, ktoré sa realizovali pomocou pripojenia Bluetooth®.

 • Prečo nevidím všetky textové správy z mobilného zariadenia vo vozidle?

  Prenos textových správ závisí tak na mobilnom zariadení, ako aj na vozidle. Viac na túto tému sa dozviete na adrese www.bmw.sk/bluetooth.

 • Ako môžem vo vozidle cez Bluetooth® prenášať audio súbory?

  Uistite sa na displeji systému iDrive, že je vo vašom vozidle aktivovaná funkcia Audio (Bluetooth) a že vaše mobilné zariadenie podporuje Bluetooth audio reprodukciu na stránke www.bmw.sk/bluetooth.
  Na niektorých mobilných zariadeniach je nevyhnutné aktivovať program na prehrávanie hudobných súborov a následne zvoliť súbor na zariadení.

 • Ako obnovím Bluetooth® audio reprodukciu po telefonickom hovore alebo dopravnom servise?

  Stíšenie audio reprodukcie by sa malo zrušiť automaticky. Ak sa tak nestane, audio reprodukciu dokážete obnoviť opätovným použitím tlačidla ovládania hlasitosti.

 • Môžem využiť funkciu audio reprodukcie svojho mobilného zariadenia cez Bluetooth® ak je zariadenie pripojené k vozidlu cez USB snap-in adaptér alebo cez USB kábel?

  Nie všetky mobilné zariadenia stabilne podporujú túto funkciu. Ak sa v audio reprodukcii objaví problém, deaktivujte funkciu “Audio (Bluetooth)” na displeji systému iDrive.

 • Prečo sa foto, uložené pri niektorých mojich kontaktoch, nezobrazí na displeji systému iDrive?

  Prosím pozrite sa na stránku www.bmw.com/bluetooth, či vaše mobilné zariadenia a výbava vozidla podporujú funkciu “Obrázky kontaktov”. Počet podporovaných obrázkov kontaktov je obmedzený limitmi systému.

 • Ako môžem aktualizovať svoj softvér vo vozidle?

  Viac informácií o tejto téme nájdete na http://www.bmw.com/bluetooth/update.

 • Ako môžem využiť doplnkovú výbavu Internet so svojím mobilným zariadením?

  Potrebujete na to doplnkovú výbavu s kódom SA 614 v spojení s výbavou SA 644 alebo SA 6NK vo vozidlách s dátumom výroby september 2010 alebo neskorším (táto funkcia nie je podporovaná vo všetkých krajinách).
  Prosím uistite sa ešte pred prvým použitím internetu vo vozidle, že bol systém aktualizovaný. To môžete urobiť cez displej systému iDrive v sekcii BMW services > Service status > Update BMW services.
  Takisto sa prosím uistite, že vaše mobilné zariadenie je správne nakonfigurované. Ďalšie informácie nájdete tu v sekcii FAQ nižšie.

 • Ako môžem nakonfigurovať moje mobilné zariadenie pre použitie internetu alebo BMW TeleServices?

  V návode na obsluhu vášho mobilného zariadenia nájdete inštrukcie o konfigurovaní ako „Acces Point Name (APN)“; alebo tiež pod označením „Internet Settings“, „Modem Settings“ alebo „Tethering Settings“. Požadované nastavenia sú k dispozícii u vášho poskytovateľa služieb.
  Prosím vezmite na vedomie, že väčšina mobilných zariadení Sony Ericsson rozoznáva iba prvú položku v zozname APN, preto sa odporúča všetky ostatné APN konfigurácie vymazať.

 • Po nadviazaní Bluetooth spojenia sa moje mobilné zariadenie samo pokúša vytočiť nejaké číslo.

  V spojení so systémom BMW TeleServices (výbavový kód SA 6AA) sa pri požiadavke na službu automaticky aktivuje TeleServis volanie. To môže zahŕňať množstvo pokusov na nadviazanie dátového spojenia cez mobilné zariadenie za účelom transferu údajov o vozidle.

 • Prečo sa niektoré položky adresára objavia vo vozidle dvakrát?

  Ak mobilné zariadenie podporuje prenos položiek uložených na SIM karte, tieto sa zobrazia aj vo vozidle.

 • Prečo sa mi pri telefonovaní objaví na displeji iné meno, než to, ktoré som zadal/zadala?

  Toto sa občas stane ak máte to isté číslo priradené k viacerým menám v telefónnom adresári. Pri telefonovaní sa vždy zobrazí iba jedno z mien, priradených k danému číslu.

 • Existujú nejaké obmedzenia pri použití názvov súborov a názvov zariadení?

  Názvy súborov by mali byť čo najkratšie, aby zobrazená dĺžka (vrátane cesty v adresároch) nemala viac než 255 znakov. Ak sa táto dĺžka prekročí, alebo ak je na tom istom ukladacom médiu viac súborov s tým istým názvom, budú identifikované číslami a ich názvy sa skrátia. Pri pomenovaní svojho zariadenia prosím nepoužívajte žiadne špeciálne znaky ani symboly.

 • Prečo sa niekedy dostanem k svojim skladbám cez vyhľadávanie hudby až po chvíli čakania?

  Keď sa USB kľúč alebo MP3 prehrávač pripojí po prvýkrát, hudobné súbory sú najprv prístupné cez štruktúru adresárov samotného zariadenia. Komfortnejšie metódy vyhľadávanie podľa žánru, interpreta, albumu alebo skladby nie sú možné až kým sa neprenesú všetky relevantné informácie o súboroch. Reakcia MP3 prehrávača alebo USB kľúča, napríklad čas trvania synchronizácie a rýchlosť ovládania, závisia od kapacity voľného miesta a použitej technológie zariadenia, ako aj od množstva a typu uložených audio súborov. V prípade MP3 prehrávača s 8BG Flash pamäťou trvá synchronizácia približne 10 minút. Môže to však byť aj viac, v závislosti od použitého zariadenia. V priebehu tohto času môžete voliť audio súbory cez adresáre a názvy súborov.

 • Existujú nejaké obmedzenia pri použití playlistov?

  Playlisty vo formáte M3U sú podporované všetkými BMW USB audio rozhraniami. Podporované sú aj ďalšie formáty, v závislosti od typu vášho USB audio rozhrania. Viac informácií na túto tému nájdete v užívateľskej príručke.

 • Prečo nie je hneď po naštartovaní vozidla aktivované USB zariadenie, napriek tomu, že posledným zdrojom zvuku bolo externé zariadenie?

  Niektoré USB zariadenia potrebujú viac času na to, aby ich rozoznalo USB audio rozhranie, v závislosti od veľkosti, kapacity a prenosovej rýchlosti. Toto je zjavné napríklad z toho dôvodu, že niektoré zariadenia musíte aktívne zvoliť v položke menu Zábava a prehrávanie hudby sa nezačne automaticky, dokonca ani vtedy, keď bolo USB audio rozhranie posledným aktívnym zdrojom zvuku pred vypnutím vozidla.

 • Prečo USB audio rozhranie nerozozná môj iPhone/iPod?

  V určitých prípadoch sa môžu vyskytnúť problémy s identifikáciou zariadení Apple iPhone/iPod. Nasledujúce kroky by mohli pomôcť vyriešiť problém:
  • Prosím odpojte a potom znovu pripojte Apple iPhone/iPod.
  • Prosím uistite sa, že je Apple iPhone/iPod pripojený k USB audio rozhraniu správnym káblovým adaptérom.
  • Prosím skontrolujte kábel, či nie je poškodený. Nepretáčajte ho.
  • Ak máte vozidlo s rozšírenou konektivitou pre hudobné prehrávače v mobilných telefónoch (USB snap-in adaptér), možno bude nutné vybrať USB snap-in adaptér z jeho základnej dosky, ak chcete ovládať iPhone/iPod USB rozhraním. Toto platí aj pre prázdny snap-in adaptér.
  • Prosím skontrolujte stav nabitia vášho zariadenia Apple iPhone/iPod.
  • Ak predošlé rady nepomohli, prosím resetujte svoj Apple iPhone/iPod.

 • Prečo USB audio rozhranie nerozozná môj MP3 prehrávač / mobilný telefón?

  V ojedinelých prípadoch sa môžu objaviť problémy s identifikáciou vášho mobilného zariadenia. Napríklad keď vozidlo vypnete a opäť naštartujete, pričom zariadenie ostane pripojené USB káblom, sa občas nemusí obnoviť USB spojenie. V tomto prípade je potrebné USB kábel odpojiť a znovu pripojiť.

PRODUKT

 • Môžem vo svojom BMW využiť aj profil SAP (SIM Access Profile) Bluetooth®?

  Výbava SA 6NB alebo SAP snap-in adaptér sa doplnkovo dajú ovládať cez SIM kartu nosiča GSM alebo mobilného telefónu, ktorý podporuje SAP Bluetooth profil.

 • Prečo potrebujem výbavový prvok “Rozšírené prepojenie hudobných prehrávačov v mobilnom zariadení” (SA 6NF)?

  Rozšírené prepojenie (doplnková výbava SA 6NF), ako doplnok k už existujúcej telefonickej výbave (doplnková výbava SA 633 alebo SA 644) a USB audio rozhraniu (doplnková výbava SA 6FL), sa dá využiť prakticky vo všetkých sériách pre vybrané mobilné zariadenia pomocou vhodného USB snap-in adaptéra, na získanie prístupu k hudobným súborom, uloženým v mobilnom zariadení. Ak máte vo výbave vhodný USB snap-in adaptér pre vaše mobilné zariadenie, spĺňate tým všetky požiadavky pre využitie mobilného zariadenia s funkciami audio reprodukcie a hands-free sady súčasne.

 • Potrebujem snap-in adaptér na ovládanie svojho mobilného zariadenia vo vozidle?

  Pre optimálnu ovládateľnosť mobilného zariadenia vo vozidle BMW Group odporúča využitie snap-in adaptéra s cieľom bezpečne uložiť zariadenie, dobiť mu batériu a prepojiť ho s externou anténou. Viac informácií o aktuálnej ponuke snap-in adaptérov nájdete na adrese www.bmw.sk/bluetooth.

 • Akú doplnkovú výbavu potrebujem pre USB audio rozhranie?

  Reprodukciu zvuku z USB zariadení podporujú doplnkové výbavy s kódmi SA6NL, SA6NK, SA6NH alebo SA6FL. Niektoré z nich môžu byť na určitých trhoch aj štandardnou výbavou.
  Vo vozidlách, ktoré obsahujú USB audio rozhranie ako súčasť štandardnej výbavy, nie sú kódy SA uvedené samostatne.

 • Môžem/musím použiť vo vozidle káblový adaptér?

  Na pripojenie vašich zariadení môžete využiť káblové adaptéry, napríklad mini/mikro USB. Použitie pružného káblového adaptéra sa odporúča aj na ochranu vášho USB rozhrania a MP3 prehrávača pred mechanickým poškodením. Kábel by však nemal byť dlhší než jeden meter.

PRODUKT

 • Prečo nemôžem prihlásiť svoje mobilné zariadenie napriek tomu, že som vložil/vložila vstupný kľúč?

  Najprv vám odporúčame skontrolovať, či vaše zariadenie figuruje v zozname zariadení, testovaných v BMW (www.bmw.sk/bluetooth).
  Vstupný kľúč, zadaný vo vozidle, musí byť identický s tým, čo vkladáte do zariadenia. Navyše, proces registrácie zaberie približne 30 sekúnd. Ak musíte proces registrácie zopakovať, bude možno potrebné zmazať už existujúce položky v zozname funkcií vášho zariadenia. V tej súvislosti si prosím preštudujte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

 • Ako je možné, že sa moje mobilné zariadenie nedokáže automaticky znovupripojiť, alebo že funkcie, predtým bezpečne podporované, už nie sú k dispozícii zvyčajným spôsobom?

  Uistite sa, či je vo vozidle a v mobilnom zariadení aktivovaná služba Bluetooth®.
  Ak sa spojenie nenadviaže automaticky, skontrolujte displej na svojom mobilnom zariadení.
  Niektoré mobilné zariadenia potrebujú potvrdiť aktuálne a následné pripojenia. Viac inštrukcií nájdete v návode na obsluhu zariadenia.
  Ak sa mobilné zariadenie odmieta spojiť automaticky aj po viacnásobných pokusoch, je potrebné skúsiť ho úplne vypnúť a zapnúť pomocou krátkeho vybratia batérie alebo resetovania na úroveň továrenských nastavení. Pred resetovaním mobilného zariadenia však dôrazne odporúčame, aby ste si zálohovali na ňom uložené súbory.
  Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
  Zároveň skontrolujte, či sú údaje pre registráciu ešte stále prítomné tak vo vozidle, ako aj v mobilnom zariadení. Ak nespočíva problém v tom, zmažte zostávajúce registračné údaje a pokúste sa o proces registrácie znovu.
  Ak sa nenadviaže trvalé alebo spoľahlivé spojenie (napr. ak sa Bluetooth spojenie opakovane prerušuje), vo väčšine prípadov je to spôsobené hardvérovou technickou chybou mobilného zariadenia alebo údajmi v mobilnom zariadení (napr. položkami v telefónnom zozname, textovými správami, zoznamami hovorov, atď.). V týchto prípadoch odporúčame resetovať mobilné zariadenie na továrenské nastavenia, po prípadnom zálohovaní dát, ak je potrebné.

 • Meno osoby, s ktorou telefonujem, sa nezobrazí, napriek tomu, že táto osoba je uložená v mojom mobilnom zariadení.

  Ak bol telefonický hovor začatý z mobilného zariadenia v okamihu, keď bol ešte Bluetooth kontakt nadviazaný, nie je možné zaručiť, že sa meno alebo číslo volaného účastníka zobrazí na displeji iDrive. V opačnom prípade by ste si mali overiť, či sa telefónny zoznam z mobilného zariadenia zobrazuje na displeji iDrive a či sa relevantný kontakt preniesol v kompletnej a správnej forme.

 • Prečo sa správne nezobrazí sila signálu?

  Túto funkciu nepodporujú všetky mobilné zariadenia. Niektoré z nich síce prenesú údaj o aktuálnej sile signálu, avšak s podstatným oneskorením. Viac informácií o tejto téme nájdete na adrese www.bmw.sk/bluetooth.
  Na displeji systému iDrive sa nezobrazia všetky kontakty, alebo sa nezobrazia všetky detaily niektorých kontaktov.
  Prenesenie kontaktov závisí tak od mobilného zariadenia, ako aj od vozidla. Počet položiek v kontaktoch je limitovaný možnosťami systému. Viac informácií o tejto téme nájdete na adrese www.bmw.sk/bluetooth.

 • Prečo sa vo vozidle nezobrazuje telefónny zoznam z môjho Blackberry?

  V mnohých prípadoch je na mobilných zariadeniach Blackberry nastavený režim Enterprise. V takýchto prípadoch definuje IT administrácia spoločnosti bezpečnostné nastavenia a politiku.
  Vo väčšine prípadov sa dá problém vyriešiť prispôsobením niektorého z bezpečnostných nastavení. Prosím uistite sa, či je v nasledujúcom nastavení zvolená možnosť “No”:
  Options > Security Options > General Settings > Insert Address Book > No.
  Ak toto nastavenie neviete zmeniť, alebo ak neprináša želaný efekt, prosím obráťte sa na IT administrátora.

 • V záložke „Kancelária“ sa nenachádzajú položky menu pre novinky, kalendár, úlohy a poznámky.

  Najprv si prosím preverte, či vaše mobilné zariadenie podporuje želané funkcie v kombinácii s vaším vozidlom na adrese www.bmw.sk/bluetooth. Tiež sa prosím uistite, že sa sťahovanie e-mailov a textových správ, ako aj položiek z kalendára, úloh a poznámok, začalo až potom, ako sa kompletne stiahol telefónny zoznam. V závislosti od veľkosti a obsahu telefónneho zoznamu to môže trvať aj niekoľko minút. Navyše, proces sťahovania sa preruší v prípade, ak telefonujete.

 • Po nadviazaní Bluetooth spojenia opakovane počujem zo svojho mobilného zariadenia potvrdzovacie zvuky a niektoré sa prenášajú aj cez reproduktory vo vozidle.

  Pri otváraní položiek v kalendári, zozname úloh a poznámok niektoré mobilné zariadenia vydávajú potvrdzovacie zvuky. V závislosti od konkrétneho mobilného zariadenia je možné tieto potvrdzovacie zvuky vypnúť (napr. v nastaveniach profilov). Môžete tak ale prehliadnuť odkazy o stave alebo chybové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť na mobilnom zariadení.

 • Prečo sa namiesto obsahu správ (napr. e-mailov alebo textových správ) zobrazí text „<Content Protection>“ (ochrana obsahu)?

  Stane sa to v prípade, keď šifrovanie dát („Content Protection“) zabráni prenosu dát z uzamknutého Blackberry do vozidla. Po odomknutí Blackberry pomocou vloženia hesla sa správy zobrazia korektne.
  Táto záležitosť sa dá trvalo vyriešiť tak, že nakonfigurujete bezpečnostné nastavenia mobilného zariadenia nasledovne: Menu > Options > Security Options > Encryption: Disabled.
  Ak nedokážete toto nastavenie zrealizovať, prosím kontaktujte IT oddelenie spoločnosti (konkrétne administrátora Blackberry Enterprise servera).

 • Prečo nedokážem prehrať skladby, ktoré mám zakúpené?

  Zakúpené skladby sú často vybavené ochranou proti kopírovaniu (DRM: Digital Rights Management). Skladby s ochranou nie je možné prehrávať a sú preskočené. Prehrávať sa začne nasledujúca vhodná skladba. Ten istý proces prebehne aj so skladbami, ktoré sú poškodené.

 • Prečo počujem pri prehrávaní skladieb rušivý šum?

  Prosím skontrolujte svoje MP3 súbory, vytvorte ich nanovo, alebo ich vytvorte odlišným softvérom. Ak ste svoje mobilné zariadenie pripojili cez AUX-In port, nastavte hlasitosť na svojom zariadení na maximum a potom regulujte hlasitosť prehrávania audiosystémom vozidla.

 • Prečo nepočujem žiaden zvuk pri prehrávaní hudby z môjho zariadenia iPhone/iPod cez snap-in adaptér?

  Prosím uistite sa, že používate snap-in adaptér pre video. Ak je to potrebné, odpojte všetky káble z analógového AUX portu.

 • Prečo vidím v adresári iba niektoré skladby?

  Ak dokážete v adresári nájsť iba určité skladby, skontrolujte informácie v ID3 tagoch pre skladby. Ak tieto informácie nie sú vyplnené správne, nie je možné skladby patrične roztriediť.

 • Doma som si zmenil/zmenila skladbu. Prečo ju nevidím vo vozidle?

  Ak zmeníte ID3 tagy súborov na ukladacom médiu, niekedy sa môže stať, že USB audio rozhranie túto zmenu nezaregistruje. V takom prípade prosím odpojte zariadenie od USB audio rozhrania a zmažte súbor zo zariadenia, alebo naňho súbor pridajte. Týmto procesom donútite informácie ku skladbe, aby sa prepísali a pri opätovnom pripojení k USB audio rozhraniu sa načítajú.

 • Niekedy pri naštartovaní vozidla začne hrať rádio, napriek tomu, že pred jeho vypnutím bolo posledným zvoleným zdrojom zvuku USB audio rozhranie.

  Pri štarte sa vozidlo pokúsi aktivovať posledný prehrávaný zdroj. V prípade USB audio rozhrania je to ovplyvnené pripojeným MP3 prehrávačom. Čas, potrebný po štarte vozidla na rozoznanie pripojeného MP3 prehrávača, môže byť rôzny. Záleží to od faktorov ako je veľkosť, kapacita a prenosová rýchlosť MP3 prehrávača. V niektorých prípadoch nie je možné nadviazať spojenie s MP3 prehrávačom dostatočne rýchlo a vtedy vozidlo prepne zdroj zvuku na rádio.

 • Prečo niekedy USB audio rozhraniu trvá dlhšie reakcia na voľbu náhodného poradia prehrávaných skladieb?

  Náhodné poradie prehrávania vykonáva váš Apple iPhone/iPod alebo vaše USB audio rozhranie. Čas, potrebný na aktiváciu náhodného prehrávania, závisí od množstva skladieb v archíve. Oneskorenie sa môže vyskytnúť hlavne pri rozsiahlych archívoch.

 • Prečo stále vidím čísla, namiesto textu napr. s názvom albumu alebo titulmi skladieb v zozname?

  Zobrazené čísla predstavujú miesta, rezervované pre položky na zozname a zobrazia sa vtedy, keď sa informácie z MP3 prehrávača nenaťahujú dostatočne rýchlo. Len čo sa natiahnu, čísla v zozname sa zmenia na texty.

 • Prečo sa občas objaví hlásenie "Načítavam dáta..." a požadovaný zoznam sa ukáže až neskôr?

  Toto hlásenie sa ukazuje, ak listujete v zoznamoch príliš rýchlo, alebo keď listujete v adresároch s veľkým množstvom súborov.

 • Prečo sa meta informácie pre moje audio súbory nezobrazia správne?

  Špeciálne znaky, diakritika a znaky z iných jazykov v ID3 tagoch audio súborov môžu spôsobiť, že sa uložené meta informácie nezobrazia správne. Ak je to potrebné, odstráňte tieto znaky z meta informácií príslušných súborov, alebo skúste použiť na uloženie meta informácií iný program.

 • Prečo sa moje audio súbory prehrávajú s rozličnou hlasitosťou?

  Rozličná úroveň hlasitosti, napriek tomu, že je ovládač hlasitosti audiosystému vozidla stále na rovnakej úrovni, môže byť spôsobená samotnými MP3 súbormi. Prosím skontrolujte hlasitosť pri konvertovaní audio súborov na MP3 formát a v prípade potreby vykonajte konvertovanie opätovne. Môžete tiež použiť softvér na štandardizáciu úrovne hlasitosti vášho hudobného archívu.

 • Prečo nie je uložený hudobný filter na mojom zariadení Apple?

  V prípade starších verzií softvéru sa občas hudobný filter vo vozidle neuloží. Mali by ste preto aktualizovať softvér svojho zariadenia Apple. Aktuálne nainštalovaná verzia softvéru na zariadení sa vám zobrazí po zadaní cesty menu: Settings > General > About > Version

 • Prečo vidím pri prehrávaní videa z môjho zariadenia iPhone/iPod iba čierny obraz?

  V ojedinelých prípadoch zostane obraz čierny vtedy, ak sú v pozadí vášho zariadenia Apple aktívne ďalšie aplikácie. V tom prípade by ste mali všetky nepotrebné aplikácie zatvoriť, pomocou ovládacieho menu vášho zariadenia.

 • Prečo nie sú videá z môjho zariadenia iPhone/iPod pri prehrávaní vycentrované?

  Ak sa video nezobrazí v strede displeja, prosím zvoľte ho opakovane. Ideálnu kvalitu zobrazenia dosiahnete, keď sú video preferencie na vašom zariadení iPhone/iPod nastavené na NTSC a funkcia Widescreen je zapnutá.