PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyššie uvedené použitie vašich údajov je povolené predpismi EÚ o ochrane údajov na základe týchto hlavných právnych základov:

 

  • v prípadoch, kde ste súhlasili s použitím (budem vám prezentovaný formulár súhlasu v súvislosti s každým takýmto použitím a môžete odvolať svoj súhlas);
  • v prípadoch, kde je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami;
  • v prípadoch, kde je to nevyhnutné na splnenie našej zákonné povinnosti;
  • v prípadoch, kde ich používame na dosiahnutie oprávneného záujmu a naše dôvody pre ich použitie prevažujú nad vašimi právami ochrany osobných údajov (naše oprávnené záujmy zahŕňajú výskum a vývoj produktov a služieb súvisiacich s vozidlami);
  • v prípadoch, kde sú pre nás potrebné na obranu, žalovanie alebo uplatnenie nároku voči vám alebo tretej strane.

Môžu existovať použitia, ktoré sú povolené na základe iných právnych základov; v takýchto prípadoch identifikujeme právny základ a čo najskôr po tom, ako sa o ňom dozvieme, vám ho oznámime.
 

Zistiť viac