PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovanie vašich údajov je povolené predpismi EÚ o ochrane údajov na základe týchto hlavných právnych základov:


• váš súhlas so spracovaním osobných údajov ktorý môžete kedykoľvek odvolať;


• uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami;


• plnenie našej zákonnej povinnosti;


• dosiahnutie oprávneného záujmu; naše dôvody pre ich spracovanie prevažujú nad vašimi právami ochrany osobných údajov (naše oprávnené záujmy zahŕňajú výskum a vývoj produktov a služieb súvisiacich s našimi produktami);


• zákonná povinnosť, napríklad ak sú vaše údaje potrebné na obranu, obžalobu alebo uplatnenie nároku voči vám alebo tretej strane.

 

Môže existovať ďalšie spracovanie, ktoré je povolené na základe iných právnych základov; v takýchto prípadoch identifikujeme právny základ a čo najskôr po tom, ako sa o ňom dozvieme, vám ho oznámime.

Zistiť viac