BLIŽŠIE K REALITE. MENEJ POCHYBNOSTÍ.

Zmeny v oficiálnych metódach testovania spotreby, emisií a škodlivých látok.

BLIŽŠIE K REALITE. MENEJ POCHYBNOSTÍ.

Zmeny v oficiálnych metódach testovania spotreby, emisií a škodlivých látok.

BLIŽŠIE K REALITE. MENEJ POCHYBNOSTÍ.Zmeny v oficiálnych metódach testovania spotreby, emisií a škodlivých látok.

V roku 1992 bol uvedený takzvaný „nový európsky jazdný cyklus“, čiže New European Driving Cycle (NEDC). Odvtedy sa jeho procedúra využívala na stanovenie spotreby paliva a emisií vozidiel. Podmienky laboratórnych testov sú však nevýhodné pri stanovení realistických hodnôt spotreby a emisií.

Preto bude od septembra 2018 uvedená nová metodika s označením WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, t. j. Celosvetovo harmonizovaná testovacia procedúra ľahkých vozidiel), ktorá nahradí NEDC.

Tento test bude zároveň doplnený emisným testom, ktorý bude merať vypúšťanie škodlivých látok vozidlom priamo na ceste, s označením RDE (Real Driving Emissions, t. j. Emisie pri skutočnej jazde).

Nová testovacia procedúra umožní v budúcnosti zákazníkom získať presnejší odhad spotreby paliva a emisií ich vozidla.

Zistiť viac

OD NEDC K WLTP.

Reálnejšie hodnoty spotreby a emisií vďaka realistickejším podmienkam testov.

Nová prísnejšia testovacia procedúra WLTP je založená na priblížení sa reálnym jazdným podmienkam, čo znamená, že výsledné hodnoty budú relevantnejšie pre údaje, dosahované v skutočnosti. Jednou zo zmien, okrem iných, je podstatné predĺženie testu (30 namiesto 20 minút), výrazne stúpnu aj testovacie rýchlosti a skrátia sa obdobia, počas ktorých vozidlo stojí.

Pre získanie presnejších hodnôt emisií CO2 nová testovacia procedúra zahŕňa nielen štandardnú výbavu, ako v predošlej metodike, ale aj doplnkovú výbavu. Toto vytvorí pre každé vozidlo dve hodnoty: najnižšiu a najvyššiu možnú štandardnú spotrebu v závislosti od aerodynamiky, hmotnosti a valivého odporu. Vďaka WLTP bude možné v budúcnosti lepšie posúdiť emisie CO2 a spotrebu paliva vozidla. Pri špecifickej konfigurácii vozidla bude jeho individuálna štandardná hodnota uvedená priamo.

Napriek vysokej presnosti sú samozrejme aj pri tejto testovacej procedúre možné odchýlky. Každodenné praktické hodnoty spotreby a emisií CO2 budú aj naďalej ovplyvnené rozličnými vonkajšími okolnosťami, ako je topografia, klíma a osobná technika jazdy vodiča. Vplyv bude mať aj dopravná situácia, náklad na palube a využitie zariadení ako je napríklad klimatizácia. Jedno je však jasné: Podmienky testu budú viac realistické než predtým, čo znamená, že sa dajú v normovanom vyjadrení na papieri očakávať vyššie hodnoty spotreby aj emisií CO2 a kratšie hodnoty dojazdu pri elektrických vozidlách než teraz. BMW Group však neustále pracuje na nových technológiách pre zníženie spotreby aj emisií a predĺženie dojazdu.

BMW Group už pracuje na prechode k novej testovacej procedúre a krok po kroku pripravuje portfólio svojich nových vozidiel, nových verzií motorov a technických modifikácií. To zaistí, že vozidlá v celej flotile BMW Group budú vždy zodpovedať aktuálne platným legislatívnym normám.

Od septembra 2017 je WLTP povinné pre všetky nové typové skúšky. Legislatíva však špecifikuje, že hodnoty, zistené pomocou metodiky WLTP, budú spočiatku uvádzané v prepočte na hodnoty NEDC. Európska komisia vypracovala za týmto účelom korelačný postup, ktorý bude záväzný rovnakým spôsobom pre všetkých výrobcov vozidiel. Táto fáza má za účel zjednodušiť proces prechodu. Jeho trvanie bude závisieť od príslušných národných legislatív, a preto môže byť na jednotlivých trhoch odlišná.

Od septembra 2018 budú mať všetci výrobcovia zákonom stanovenú povinnosť testovať podľa WLTP všetky vozidlá, predávané v EU, ako aj vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku, Izraeli a Írsku.

Najneskôr do decembra 2020 však všetky krajiny, ktoré prijímajú EU legislatívnu pre registráciu vozidiel, budú musieť pri všetkých vozidlách už uvádzať hodnoty podľa WLTP.

Do decembra 2020 však budú musieť všetky krajiny, ktoré sa riadia legislatívou EÚ pre schvaľovanie vozidiel, uvádzať pre všetky svoje vozidlá hodnoty WLTP.

Zistiť viac
„Nová testovacia procedúra zaistí, že budú laboratórne merania reálnejšie odrážať skutočnú prevádzku vozidla na ceste.“
Európska asociácia výrobcov automobilov

WLTP V POROVNANÍ S NEDC.

Toto sú konkrétne rozdiely medzi starou a novou testovacou procedúrou.

Testovacia procedúra
NEDC
WLTP

RDE: SKUTOČNÉ EMISIE.

Meranie emisií priamo počas jazdy.

Okrem WLTP bude od septembra 2018 pre všetkých výrobcov vozidiel v EU, ako aj vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku, Izraeli a Írsku povinná aj metóda RDE (Real Driving Emissions, t. j. Emisie pri skutočnej jazde). Pri testoch RDE sa budú emisie ako napríklad pevné častice a oxidy dusíka (NOx) merať priamo počas jazdy. Táto metóda tak stanoví hodnoty emisií, ktoré sa dajú očakávať od reálneho každodenného jazdenia.

Pri snahe o ďalšie zníženie týchto emisií BMW Group využíva množstvo technológií na redukciu obsahu škodlivých splodín vo výfukových plynoch.

Napríklad opatrenia BMW BluePerformance znižujú oxidy dusíka naftových motorov. BMW Group využíva zásobníkové katalyzátory oxidov dusíka (NOx), za účelom redukcie ich obsahu vo výfukových plynoch. Navyše, v závislosti od modelu využíva aj takzvanú Selektívnu katalytickú redukciu (SCR) so vstrekovaním roztoku močoviny AdBlue®, ktorá premení až 90% oxidov dusíka na vodnú paru a podobne neškodný dusík.

BMW Group bol prvým výrobcom automobilov, ktorý uviedol zásobníkové NOx katalyzátory aj katalyzátory SCR do sériovej produkcie.

Od roku 2006 sa do vozidiel štandardne montujú aj filtre pevných častí, za účelom redukcie dymivosti. Špeciálne časticové filtre sa postupne začínajú uvádzať aj do benzínových motorov.

Takýmto spôsobom dokáže BMW Group splniť prísne emisné limity normy EU6c, ktoré sú povinné pre všetky nové vozidlá od septembra 2018. Emisná norma EU6c predpisuje nižšie emisie pevných častíc v porovnaní s normou EU6b pre vozidlá s benzínovými motormi. Pre naftové motory platia v rámci normy EU6b a EU6c tie isté hodnoty emisných limitov.

Zistiť viac

EMISNÁ NORMA EU.

EMISNÁ NORMA EU.

Klesajúce hodnoty. Narastajúce výzvy.

Norma EU na emisie výfukových plynov definuje platné limity obsahu škodlivých látok ako sú napríklad oxidy dusíka alebo pevné častice, v rámci EÚ. Limity sa môžu líšiť v závislosti od typu a motora vozidla. Pre ochranu ovzdušia a životného prostredia sa norma postupne sprísňuje. To vystavuje výrobcov automobilov stále novým výzvam.

RDE: PREHĽAD NOVEJ TESTOVACEJ PROCEDÚRY.

Zistite viac o novej procedúre merania emisií.

TIPY PRE EFEKTÍVNU JAZDU.

Ešte efektívnejšie jazdenie – s inteligentnými technológiami BMW a opatreniami na úsporu paliva.

FAQ.

Odpovede na často kladené otázky.

 • Čo je WLTP?

  Táto skratka pochádza z anglického názvu „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, v preklade do slovenského jazyka „Celosvetovo harmonizovaná testovacia procedúra pre ľahké vozidlá.“

  Je to nová testovacia procedúra pre zistenie hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, ktoré sú bližšie k reálnej jazde. Pre všetky nové vozidlá bude povinná od septembra 2018. WLTP postupne nahradí predošlú povinnú testovaciu procedúru NEDC.

 • Aký je jazdný cyklus WLTP?

  Spotreba a emisie vozidla závisia, okrem iného, od jazdného štýlu. Preto boli pre metodiku WLTP zozbierané údaje o jazde z celého sveta. Na ich základe boli definované 4 reprezentatívne fázy s rozličnými priemernými rýchlosťami: nízka, stredná, vysoká a extra vysoká. V rámci každej tejto fázy sú stanovené rozličné intenzity akcelerácie, brzdenia a času, kedy vozidlo stojí, s cieľom napodobniť situácie, relevantné pre každodenný jazdný štýl. Kombinácia týchto fáz následne vytvorí celkový jazdný cyklus WLTP, ktorý sa v údajoch výrobcu bude komunikovať ako kombinovaná hodnota. Keďže elektrické a hybridné vozidlá sa najviac využívajú v mestkých oblastiach, ich jazdný cyklus obsahuje aj piatu fázu označenú „mesto“. Tá vychádza z priemerných rýchlostí nízkej a strednej fázy.

 • Čo je RDE?

  Skratka RDE pochádza z anglického názvu „Real Driving Emissions“ a v preklade do slovenského jazyka znamená „Emisie pri skutočnej jazde“. Táto nová procedúra stanovuje napríklad emisie pevných častíc (sadzí) alebo oxidov dusíka (NOx). Jej najdôležitejšou črtou je, že meranie prebieha priamo počas jazdy, v realistických jazdných podmienkach a nie v laboratóriu. Za účelom tohto merania sa na testované vozidlo namontuje prenosný systém merania emisií Portable Emissions Measurement System (v skratke PEMS).

 • Ako pristupuje BMW Group k nový metódam, obsiahnutým vo WLTP?

  BMW Group už pracuje na prechode k novej testovacej procedúre a krok po kroku pripravuje portfólio svojich nových vozidiel, nových verzií motorov a technických modifikácií. To zaručí, že všetky vozidlá v celej flotile BMW Group budú vždy spĺňať podmienky príslušnej legislatívy, v každom čase.

  Principiálne platí: Vozidlá BMW Group spĺňajú príslušné právne normy. Potvrdením tohto faktu je výsledok relevantného oficiálneho preverovania na národnej aj medzinárodnej úrovni.

 • Aký význam má WLTP pre mňa?

  Uvedenie WLTP bude znamenať, že hodnoty spotreby a emisií budú aproximáciou reálnych hodnôt z prevádzky. Nezávisle od toho bude zohľadnenie doplnkovej výbavy vo WLTP prinášať ešte viac realistické výsledky, na báze vašej osobnej konfigurácie vozidla. Tým, že budú normované hodnoty viac realistické, sa však dá predpokladať ich nárast pri vozidlách so spaľovacími motormi a dá sa čakať aj skrátenie elektrického dojazdu elektrických vozidiel (vrátane plug-in hybridov). V závislosti od národnej legislatívy môžu vzniknúť vyššie dane z CO2.

 • Čo je EU6?

  EU6 (alebo tiež Euro 6) je označenie aktuálne platnej normy pre emisie výfukových plynov. Definuje maximálne povolené hodnoty oxidov dusíka a pevných častíc, ktoré sú nižšie oproti norme EU5 (Euro 5). Od septembra 2018* vstúpi povinne do platnosti emisná norma EU6c, ktorá predpisuje nižšie emisie v porovnaní s normou EU6b pre vozidlá s benzínovými motormi. Pre naftové motory platia v rámci normy EU6b a EU6c tie isté hodnoty emisných limitov. Normy EU6d-TEMP od septembra 2019* a EU6d od januára 2021* opäť mierne znížia limity pre emisie pevných častíc a oxidov dusíka podlľa RDE.

  * Platí pre nové vozidlá. Nové typy vozidiel budú podliehať novej norme na emisie výfukových plynov vždy o rok skôr.

 • Čo znamená Selektívna katalytická redukcia (SCR)?

  Táto technológia pridáva do naftových motorov tekutý amoniak, zvaný AdBlue®, s cieľom znížiť ich emisie. Selektívna katalytická redukcia (SCR) so vstrekovaním AdBlue® redukuje emisie oxidov dusíka až o 90%. Výsledkom reakcie je vodná para, dusík a CO2.

 • Čo je BluePerformance?

  BMW využíva technológiu BluePerformance na ešte výraznejšie zníženie oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Táto technológia je doplnkom k zásobníkovému katalyzátoru NOx a k filtru pevných častíc, v niektorých motoroch aj ku Selektívnej katalytickej redukcii (SCR). Pomocou vstrekovania roztoku močoviny AdBlue® pomáha dosahovať podstatnú redukciu oxidov dusíka vo výfukových emisiách.

 • Čo je filter pevných častíc?

  Filter pevných častíc je technologické opatrenie na redukciu obsahu sadzí vo výfukových plynoch naftových aj benzínových motorov.

 • Čo znamená WLTP pre elektrické a hybridné automobily?

  Keďže elektrické a hybridné vozidlá sa využívajú hlavne v mestských oblastiach, WLTP pridáva ku štyrom fázam – nízkej, strednej, vysokej a extra vysokej – ešte samostatnú piatu fázu, zvanú „mesto“. Táto kombinuje rýchlosti nízkej a strednej fázy, čo najpresnejšie odráža realitu premávky v zastavaných oblastiach obcí. Vďaka tomu vznikne aj realistickejší výpočet dojazdu.